Obsah

Fondy EÚ

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany“

 

Rekonštrukcia

Obec Bystričany realizuje projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Prioritná os:                         2 - Energetika

Opatrenie:                         2.2 –Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a 

                                                     poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Miesto realizácie projektu :   Obec Bystričany

 

Názov projektu :                    „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany“

 

Stručný opis projektu :         Predmetom projektu je rekonštrukcia jestvujúcej sústavy verejného   

                                                  osvetlenia v obci Bystričany. Zámerom projektu je splnenie technických 

                                                 noriem pre osvetlenie komunikácii a verejných priestranstiev, ako aj

                                                 zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a zabezpečenie

                                                 bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia. V rámci projektu sa

                                                 namontuje 346 ks nových LED svietidiel. Bude dodaných 

                                                 a namontovaných 336 ks nových oceľových výložníkov, vymení sa 5 ks

                                                 rozvádzačov pre napájanie verejného osvetlenia.  

 

Názov a sídlo prijímateľa :   Obec Bystričany

                                                 M. Nešpora 1

                                                 972 45 Bystričany 

                                              

Výška poskytnutého príspevku :             260 346,57 €

Dátum začatia realizácie aktivít projektu:     08/2015

Dátum skončenia realizácie projektu:           04/2016                          

 

Názov riadiaceho orgánu :     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Internetová stránka riadiaceho orgánu:     www.mhsr.sk

Internetová stránka operačného programu: 

www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast.sk