Obsah

Voľby prísediacich okresného súdu v Prievidzi

Typ: ostatné
Zmena úradných hodín 1.

Voľby prísediacich Okresného súdu v Prievidzi

Na základe požiadavky Okresného súdu v Prievidzi Obec Bystričany hľadá vhodných kandidátov na obsadenie miest prísediacich sudcov z radov občanov (tzv. prísediacich) pre tento súd. Prísediaci  Okresného súdu v Prievidzi  budú schvaľovaní  na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch (dňa 4.6.2018).

Predpoklady na voľbu za prísediaceho:

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,

b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,

c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,

d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Základné informácie:

Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov (na obdobie r.2018-2022). Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim.

Prísediacich navrhuje starosta obce a volí ich obecné zastupiteľstvo z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode tohto súdu.
Prísediaci sa zúčastňuje na rozhodovaní senátu na súde. Sudcovia a prísediaci sú si pri rozhodovaní rovní.

Podmienky výkonu funkcie:

Prísediacim, ktorí sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Prísediacim, ktorí nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou náhrada.

Prísediaci majú tiež nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré vzniknú výkonom funkcie prísediaceho alebo iných povinností spojených s touto funkciou a patrí im za každý deň pojednávania paušálna náhrada 5 eur za výkon ich funkcie. Za výkon funkcie prísediaceho sa považuje aj jeho účasť na odbornom vzdelávaní prísediacich.

Prísediaci môže vykonávať funkciu najviac 12 pracovných dní v kalendárnom roku, ak vyšší počet dní na výkon funkcie nevyžaduje charakter veci, na ktorej prejednanie bol rozvrhom práce pridelený.

 Vážení občania, ak máte záujem vykonávať funkciu prísediaceho a spĺňate potrebné predpoklady, ozvite sa do 31.5.2018  na telefónnom čísle 54 93 120 alebo mailom na: sona.dudasova@bystricany.sk. Ďakujeme.

 

 

 


Vytvorené: 2. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2018 12:15
Autor: Správce Webu