Obsah

Termal Bystričany

Termal Bystričany – príspevková organizácia obce
 

Obec zriadila príspevkovú organizáciu od 1.1.2003. Základný účel a predmet činnosti je správa hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, správa obecných cintorínov, zber a zneškodňovanie odpadov z obce, čistenie a údržba komunikácii, výsadba a údržba verejnej zelene, správa a údržba verejného osvetlenia, zabezpečenie zásobovania pitnou a úžitkovou vodou a odvádzanie odpadových vôd, údržba vyhradených technických zariadení vo vlastníctve obce a zemné práce.

OPOS BYSTRIČANY, s.r.o. bola premenovaná na TERMAL CHALMOVÁ – BYSTRIČANY s.r.o. s platnosťou od 22.11.2006.

Táto s.r.o. vykonáva nasledovné činnosti:

 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva a destilátov
 • prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní
 • terénne úpravy nepodliehajúce stavebnému konaniu
 • búracie práce
 • pranie textílii, odevov a bielizne v rozsahu voľných živností
 • propagačná a reklamná činnosť
 • prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
 • prenájom športových zariadení
 • prevázkovanie športových zariadení
 • údržba, kosenie a regeneračné práce trávnatých plôch športových zariadení
 • kopírovacie služby
 • organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľných živností
 • výsadba a údržba verejnej zelene
 • čistenie a údržba komunikácii v rozsahu voľných živností
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadom mimo nebezpečného odpadu
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

Oficiálna stránka Termalu Bystričany: www.chalmova.sk