Obsah

Záujmové krúžky a skupiny

miešaný spevokol dospelých NÁDEJ Bystričany
pod vedením Ing. Štefana Zámišku

detský spevácky zbor pri ZŠ v Bystričanoch
pod vedením Mgr. Ivany Plachej

hudobná skupina ANIMA Bystričany
vedúci skupiny Libor Plevka

web stránka skupiny: http://sites.google.com/site/hsanima/