Obsah

Oznamy

Obec Bystričany zverejňuje nasledovné oznamy:
 

Vážení občania !

Za drobný stavebný odpad platíme od 1. júla po novom. Určuje to zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok za tento druh odpadu je obec povinná vyrúbiť podľa  §78, bod č.1 písm. „c“ zákona č. 582/2004 2004 Z.z., v medziach „najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“ Na základe týchto zákonov obec spracovala Všeobecne záväzné nariadenia č.3/2015 a č. 1/2016 .

Občania môžu drobné stavebné odpady priviezť tak ako doteraz na medziskládku stavebného odpadu na ulici Dlhá. Poplatok za drobný stavebný odpad je 0,020 eur na kilogram (20,- eur na tonu) a jeho výška je stanovená podľa zákona  č. 582/2004  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení. V prípade potreby uloženia drobného stavebného odpadu na medziskládku vopred kontaktujte pracovníka Termal Bystričany, prísp. org., na t. č. 0908 553 840, 0905 202 448, s ktorým si dohodnete presný termín a čas uloženia odpadu, pretože skládka drobného stavebného odpadu je bežne uzamknutá a uloženie odpadu do jej priestorov nie je možné. Termín uloženia je možné si v pracovných dňoch dohodnúť od 7.00 hod. do 15.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.

Kontakty aj bližšie informácie sú uvedené na informačnej tabuli na medziskládke odpadu a na internetovej stránke obce. Zamestnanec, vám vystaví doklad o množstve odpadu a ten je podkladom pre určenie výšky poplatku za uloženie odpadu. Poplatok uhradí občan v hotovosti na obecnom úrade. Je zákázané ukladať tento odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, či na verejné priestranstvá v katastri obce alebo mimo katastra obce.

Druhy stavebného odpadu, ktoré sú povolené ukladať na skládku drobného stavebného odpadu sú nasledovné:

Betón: ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb.

Tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb. Obkladačky, dlaždice a keramika: ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách, či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien, múrov a podobne.

 

MEDZISKLÁDKA DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU OBCE

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD :

 

Drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď... Sú to stavby, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade v príslušnej obci a nevyžaduje sa stavebné povolenie. V prípade, že na úpravy stavieb bolo vydané stavebné povolenie, stavebník je povinný v zmysle zákona zlikvidovať sám na vlastné náklady.

Druhy stavebného odpadu, ktoré sú povolené ukladať na skládku drobného stavebného odpadu:

Betón: ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb.

Tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb.

Obkladačky, dlaždice a keramika: ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách, či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien, múrov

a podobne.

 

V ZMYSLE VZN OBCE BYSTRIČANY č.3/2015 čl.3 odst.3 OBČANIA OBCE SÚ POVINNÍ ZA ULOŽENIE DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU BEZ OBSAHU ŠKODLIVÍN UHRADIŤ V POKLADNI OBCE BYSTRIČANY 0,02 eura/ kg.

V prípade potreby uloženia drobného stavebného odpadu na skládku kontaktujte pracovníka Termal Bystričany, príspevková organizácia, s ktorým si dohodnete presný termín a čas uloženia odpadu, pretože skládka drobného stavebného odpadu je bežne uzamknutá a uloženie odpadu do jej priestorov nie je možné.

 

KONTAKT: 0908 553 840, 0905 202 448

Termín uloženia je možné si vopred dohodnúť :

- v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.

 

Ukladanie odpadu je možné si vopred dohodnúť na čas:

- v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.,

 

- v sobotu od 9.00 hod. do 11.00hod.

 

---------------------------------------------------------------------

Spôsob separovania odpadu v obci Bystričany

 

KOMUNÁLNY ODPAD

-         je odpad z domácností

-         vývoz každý štvrtok v párnom týždni

-         výmena kuka nádoby za poplatok vo výške 15,00 eur na obecnom úrade

 

OBJEMNÝ ODPAD

-         je odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá zberovým nádobám

-         vývoz dvakrát ročne

 

PET FĽAŠE

-         plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, z rôznych nápojov

-         na zber PET fliaš sú v obci rozmiestnené 1100 L kontajnery

-         fľaše je potrebné pre zníženie objemu postláčať, uzavrieť

-         vývoz zabezpečuje obec podľa potreby (podľa ich naplnenia)

 

SKLO

-         na zber skla slúžia 1100 L kontajnery, ktoré sú rozmiestnené po obci

-         vývoz skla zabezpečuje obec podľa potreby (podľa ich naplnenia)

 

PAPIER

-         medzi papier zaraďujeme: noviny, časopisy, katalógy, prospekty,  reklamné letáky,  listy,

          staré zošity, bloky, knihy

-         vývoz zabezpečuje obec dvakrát ročne

-         papier je potrebné zviazať do balíkov a vo vývozný termín vyložiť pred     rodinné domy

 

NEBEZPEČNÉ ODPADY a ELEKTROODPADY

-         oprávnená organizácia zabezpečí vývoz ekovozidlom dvakrát do roka

-         občania budú o podrobnostiach vývozu informovaní prostredníctvom miestneho

          rozhlasu

 

ŽELEZO

-         skladovať ho treba doma

-         vývoz zabezpečuje obec dvakrát ročne

 

BIOODPAD – odpad z údržby zelene

-         odpad z kosenia trávy, hrabania lístia, orezávania stromov, pozberové zvyšky ovocia

          a zeleniny

-         vývoz vlastnými dopravnými prostriedkami na miestne kompostovisko  v areáli čističky

          odpadových vôd