Obsah

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE BYSTRIČANY

 

Ing. Milan Plevka

e-mail: kontrolor@bystricany.sk

Postavenie hlavného kontrolóra:

- hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo,

- kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť,

- počas výkonu funkcie nemôže byť členom politickej strany alebo hnutia,

- funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca zastupiteľstva, predsedu, člena

  orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samostprávny kraj, iného 

  zamestnanca samosprávneho kraja,

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny platných hlasov

  prítomných poslancov zastupiteľstva,

- hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov,

- odmenu kontrolóra schvaľuje obecné zastupiteľstvo,

- po skončení funkčného obdobia ma nárok na odstupné v sume dvoch mesačných platov,

- výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká: vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím jeho

  funkčného obdobia, smrťou,dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol zbavený spôsobilosti 

  na právne úkony a odsúdený za trestný čin, zanedbávaním povinností vyplývajúcich z jeho funkcie,