Obsah

VZN

Rok 2017

Dodatok č. 1 k VZN obce Bystričany č. 4/2016 o určení podrobností financovania materskej školy, školského klubu detí a zariadení školského stravovania na území Obce Bystričany

2/2017  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Obce Bystričany

1/2017 o určení výšky príspevkov v škole a v školských zariadeniach

Rok 2016

1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
2/2016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
3/2016 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Bystričany
4/2016 VZN o učení podrobnosti financovania materskej školy, školského klubu detí a zariadenia škol.stravovania
 

Rok 2015

1/2015 o poskytovaní podpornej sociálnej služby v jedálni
2/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/2015 O umiestňovaní volebných plagátov
 

Rok 2014

2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu v obci Bystričany
3/2014 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do Európskeho parlamentu
4/2014 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území Obce Bystričany
5/2014 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do orgánov samosprávy obce Bystričany
6/2014 o miestnych daniach
 

Rok 2013

1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Bystričany
2/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb
3/2013 ktorým sa zrušujú niektoré neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia obce Bystričany
 

Rok 2012

1/2012 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Bystričany
2/2012 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Bystričany
3/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej p
4/2012 o miestnych daniach
5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Rok 2011

2/2011 o povodňovom pláne záchranných prác
3/2011 o prevádzke ZŠ s MŠ Bystričany pri znížeom počte detí
4/2011 úprava niektorých podmienok držania psov v Obci Bystričany
5/2011 o výške príspevku na stravovanie detí, zamestnancov a dôchodcov v školskej jedálni
6/2011 o spôsobe konania miestneho referenda v obci
 

Rok 2010

2/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Obce Bystričany- Zmeny a Doplnky č. 01/2005
 

Rok 2009

1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu
2/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
3/2009 o miestnych daniach
4/2009 o dani z nehnuteľností
5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady
 

Rok 2008

1/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
2/2008 o miestnych daniach
3/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady
4/2008 o daní z nehnuteľností
5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
6/2008 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

 

Rok 2007

1/2007 dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
 

Rok 2005

6/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi