Obsah

 
ZMLUVY - rok 2017
Zverejnené Číslo Zmluvná strana Popis IČO
03.03.2017 dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2017 Centrum sociálnych služieb Partizánske dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby pre prijímateľa - Ján Kmeť 00356883
27.02.2017 1/2017 Darina Bartošová, Bystričany prenájom obecných priestorov 41597729
20.02.2017 6000157/0028/2017 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva hnuteľného majetku 36056006
01.02.2017 3/2017 Centrum sociálnych služieb Partizánske zmluva o prispievaní na poskyt.soc.služby 00356883
19.01.2017   Športový stolnotenisový klub Polstrav Bystričany zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 34056084
19.01.2017   Telovýchovná jednota Dynamo Bystričany zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 36131121
18.01.2017 Z-2017-002_Mse Lomtec.com, a.s., Bratislava inštalácia a prevádzka systému ESMAO (Elektronizácia služieb miest a obcí) 35795174
 
ZMLUVY - rok 2016
Zverejnené Číslo Zmluvná strana Popis IČO
16.12.2016   Galileo Corporation s.r.o, Čierna Voda Zmluva o dielo - zhotovenie web stránky obce Bystričany 47192941
16.12.2016   Galileo Corporation s.r.o, Čierna Voda zmluva o prevádzke webovej stránky obce 47192941
05.10.2016   KrovING s.r.o., Nevidzany zhotovenie krovu na obecnej budove 44611935
28.09.2016   HLINKA architekti s.r.o., Prievidza vypracovanie projekt. dok. staveb. úprav KD Bystričany 36704539
26.09.2016 2 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Dodávka plynu  
26.09.2016 Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 246094-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava dodatok o predĺžení úverovej zmluvy 00682420
21.09.2016 592 Klimantová Ida, Bystričany zmluva o nájme hrobového miesta  
09.09.2016   Lucia Žiaková, Kamenec pod Vtáčnikom odpredaj pozemku  
31.08.2016 591 Plachá Helena, Bystričany zmluva o nájme hrobového miesta  
08.08.2016 Dodatok č. 2 k NFP Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava dodatok k zmluve o NFP "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany" 00686832
01.08.2016   Divadlo SEVERKA - Jana Sedláčková Zmluva o zabezpečení kultúrneho vystúpenia  
01.08.2016   Hudobná skupina ASPERO Topoľčany zmluva o zabezpečení kultúrneho vystúpenia  
25.07.2016   SE - Distribúcia, a.s., Žilina zmluva o budúcej zmluve o zriad. vecného bremena 36442151
15.07.2016 0127/SD/2016 Ing. Pavel Dobrotka Ingman, Bojnice výkon stavebného dozora na stavbu "IBV Dlhá Bystričany" 33655308
07.07.2016 Dodatok č. 3 Ing. Rastislav Klimant, Ing. Mária Klimantová Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve  
07.07.2016 Dodatok č. 2 Adriana Duchoňová, Bystričany Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve  
07.07.2016 Dodatok č. 1 MUDr. Slavomíra Kalafutová, MDDr. Maroš Kalafut, Bystričany Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
07.07.2016 Dodatok č. 1 Huntier Jozef, Bystričany Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
07.07.2016 Dodatok č. 1 Kmeťová Pavlína, Bystričany Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
29.06.2016 1 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany dodatok č. 1 k zmluve o dod. plynu č. P1003/2014  
16.05.2016   Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi spolupráca pri obradoch ZPOZ 34059113
15.05.2016 2016/425 Centrum sociálnych služieb, Partizánske úhrady za sociálne služby pre p.Jána Kmeťa 00356883
09.05.2016 Dodatok č. 2 Viera Pastierová, Bystričany Dodatok č. 2 k nájom.zmluve z 21.5.2014  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Mária Bielická, Bystričany Dodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Marián Iliaš, Miroslava Pašková, Bystričany Dodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Janka Sokolová, Milan Kocmál,Bystričany Dodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Mgr. Ivana Zvarová, Marián Švec, Bystričany Dodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Anna Škodová, Radoslav Škoda, Bystričany Dodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Denisa Zacharová, Ivan Zachar, Bystričany Dodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Andrea Bartošová, Jaroslav Sapár, Bystričany Dodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Tomáš Škoda, Margita Škodová, Bystričany Dodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Marián Sluka, Bystričany Dodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Ján Galba, Beáta Galbová, Bystričany Dodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Eva Plešková, Milan Pleško, Bystričany Dodatok č.2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Ďurišová Sláva, Marián Ďuriš,Bystričany Dodatok č. 2 k nájom.zmluve z 26.5.2010  
09.05.2016 Dodatok č. 2 Milan Ľachký, Jarmila Ľachká, Bystričany Dodatok č. 2 k nájom. zmluve z 26.5.2010  
04.05.2016 16/12/054/80/(50+) ÚPSVaR Prievidza dohoda o poskytnutí príspevku na vytvorené prac. miesto 30794536
03.05.2016 36079 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 3 poskytnutie dotácie 00177474
08.03.2016 3 Klement František a Slavomíra Klementová dodatok k nájomnej zmluve z 22.4.2004  
19.02.2016   BENADA SK s.r.o., B.Bystrica proces verejného obstarávania na stavebné úpravy v KD Bystričany 47511320
08.02.2016   Telovýchovná jednota Dynamo Bystričany dotácia z rozpočtu obce 36131121
03.02.2016   Funnysport Slovensko s.r.o., Nitra Rekonštrukcia športovej podlahy v telocvični ZŠ

36536245

 

03.02.2016   Karol Grigel - GRIGELY, Námestovo Vysporiadanie pozemkov v areáli kúpaliska Chalmová 14270232
02.02.2016   Športový stolnotenisový klub POLSTRAV Bystričany zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 34056084
21.01.2016   Krajčovičová Slavomíra, Žiško Slavomír nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
14.01.2016 5720006676 Kooperativa poisťovňa a.s. havarijné poistenie - Dacia Dokker 00585441
 
ZMLUVY - rok 2015
Zverejnené Číslo Zmluvná strana Popis IČO
30.12.2015 Dodatok č1 k NFP Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava dodatok č. 1 k NFP projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Bystričany" 00686832
24.12.2015   CEVO s.r.o., Bratislava záverečné svetelnotechnické meranie "Rekonštrukcia VO v obci Bystričany" 44155590
14.12.2015 ZoD047/2015 ELTODO OSVETLENIE, s.r.o, Košice Uskutočnenie staveb.prác "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany" 36170151
10.12.2015 UV SR - 1347/2015 Úrad vlády SR, Bratislava 1 dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 00151513
10.12.2015 246094-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 00682420
10.12.2015 246094-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu 00682420
10.12.2015 MVPPS_042014_v1_01012015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava Zmluva o bežnom účete na vyplatenie podpory (dotačný účet) 00682420
10.12.2015 246094-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava Úverová zmluva - predfinancovanie NFP 00682420
04.12.2015 435/2015-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí NFP na "Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Bystričany" 00686832
01.12.2015 15/12/010/18 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza realizácia činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi, par.10 37916289
01.12.2015 15/12/012/18 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza podmienky vykonávania menších obecných služieb pre obec, par.12 37916289
24.11.2015 Z201536335_Z Energy Europe, SE, Bratislava dodávka elektrickej energie od 1.1.2016 - 31.12.2017 47542667
09.11.2015 Z201533418_Z A.K.MOTOR s.r.o, Nováky osobný automobil Dacia Dokker 45948950
23.10.2015 02/2016-KS Mgr.Ing.Katarína Šašková, Tvrdošín audit účtovnej závierky k 31.12.2015 42062098
14.10.2015 Z-D-2015-001327-00 Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.,Žilina výpožička podperných bodov pri rekonštrukcii verejného osvetlenia 36442151
23.09.2015   Veronika Mikulová, Lukáš Truhlík Nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
23.09.2015   Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR, Bratislava dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce 30614094
21.09.2015   STAVIS - Prievidza, spol.s r.o. realizácia stauby "Splašková kanalizácia obce Bystričany - vetva VII" 31643817
09.09.2015 0122/SD/2015 Ing. Pavel Dobrotka Ingman, Bojnice výkon stavebného dozora "Splašková kanalizácia obce Bystričany-vetvaVII" 33655308
27.08.2015   Jozef Jelínek Nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
21.08.2015   Monika Bartová Nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
17.08.2015 22709-1/2015-PD Sociálna poisťovňa, pob.Prievidza dohoda o poskytovaní údajov pre register SP (samostatne hospodáriaci roľníci) 30807484
14.08.2015   Dušan Hutár, Bc. Zuzana Hutárová Nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
13.08.2015 VP/15/03377/002 SOZA, Bratislava požitie chránených hudobných diel na podujatí "Dychovky pod Vtáčnikom" 00178454
13.08.2015 30 - 7 / 2015 INSTA - PL, s.r.o, Prievidza Rekonštrukcia vykurovacej sústavy v ZŠ Bystričany- Plynoinštalácia 36335452
11.08.2015 7/2015 OSP a.s., Prievidza oprava fasády KD Vieska 31560440
11.08.2015 29 - 7 / 2015 INSTA - PL, s.r.o, Prievidza rekonštrukcia ústredného vyrukovania v ZŠ Bystričany 36335452
07.08.2015   Ing. arch. Milan Chruma, Prievidza obstarávateľská činnosť "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bystričany"  
03.08.2015   LIGHTECH, spol. s r.o., Bratislava svetelnotechnická štúdia -"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany" 35796332
03.08.2015   EVO Trade s.r.o. porad. služby vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany" 48067504
13.07.2015 1000540515 SPP - distribúcia, a.s., Bratislava rozšírenie distribučnej siete - IBV Dlhá ulica, 7 RD, vetba "B" 35910739
13.07.2015 1000550515 SPP - distribúcia, a.s., Bratislava rozšírenie distribučnej siete IBV Dlhá ulica, 7 RD - Vetva "A" 35910739
10.07.2015   Jozef Gavliak a Jana Gavliaková nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
10.07.2015   Doc.Ing.Arch.Jozef Huntier nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
10.07.2015   Katarína Radosová nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
10.07.2015 č. p.: KRHZ-TN-18-019/2015 Ministerstvo vnútra SR darovacia zmluva na požiar. auto CAS 32 TATRA 148 00151866
08.07.2015   Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava finančný príspevok na podujatie "Dychovky pod Vtáčnikom,7. ročník" 35825286
08.07.2015   BENADA SK s.r.o., Banská Bystrica zmluva na proces VO na zákazku "Splašková kanalizácia obce Bystričany - vetva "VII" 47511320
08.07.2015   Manos consulting s.r.o, Nitra zmluva na zabezpečenie externého manažmentu pre projekt rekonštrukcie ver.osvetlenia 46041915
04.06.2015 2015/0261 TSK, Trenčín Zmluva o poskytnutí dotácie na "Dychovky pod Vtáčnikom, 7. ročník" 36126624
14.05.2015 1 Viera Pastierová dodatok k nájomnej zmluve  
30.04.2015   Eva Šestáková nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
23.03.2015   ISPA, spol.s r.o., Bratislava nájomná zmluva na reklamné zariadenie 31328717
20.03.2015 1 Jana Lampertová, Martin Lampert dodatok k nájomnej zmluve  
20.03.2015 4 Štefan Duda, Zdena Vlčková dodatok k nájomnej zmluve  
20.03.2015 4 Jozef Gavliak, Jana Gavliaková dodatok k nájomnej zmluve  
20.03.2015 4 Zuzana Radosová dodatok k nájomnej zmluve  
12.02.2015   Unipharma Prievidza zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov OÚ Bystričany 31625657
11.02.2015 01/2015 AGS ATELIÉR s.r.o. spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu Obce Bystričany 36344532
23.01.2015   Telovýchovná jednota Dynamo Bystričany dotácia pre rok 2015  
23.01.2015   Stolnotenisový klub Polstrav Bystričany dotácia pre rok 2015  
21.01.2015   Soňa Urbanová nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
 
ZMLUVY - rok 2014
Zverejnené Číslo Zmluvná strana Popis IČO
10.12.2014   INTERAUDIT Zvolen,spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 30225841
03.11.2014 2 Dušan Hutár, Bc. Zuzana Hutárová dodatok k nájomnej zmluve  
03.11.2014 1 Milada Ondrušková dodatok k nájomnej zmluve  
03.11.2014 2 Jaroslav Kopnický, Jana Kopnická dodatok k nájomnej zmluve  
03.11.2014 2 Anton Riegel, Mária Rieglová dodatok k nájomnej zmluve  
03.11.2014 3 Jana Obžerová dodatok k nájomnej zmluve  
03.11.2014 2 Marta Mešinová, Jozef Mešina dodatok k nájomnej zmluve  
03.11.2014 3 Anna Krempaská dodatok k nájomnej zmluve  
03.11.2014 2 Marián Šebora, Vladimíra Šeborová dodatok k nájomnej zmluve  
03.11.2014 2 Miroslav Mendel, Jana Mendelová dodatok k nájomnej zmluve  
03.11.2014   Jozefína Hricová kúpna zmluva  
22.10.2014 1 OSP, a.s., Prievidza dodatok č.1 k zmluve o dielo 31560440
06.10.2014 SE14_011 Nadácia Pontis, Bratislava zmluva o poskytnutí grantu 31784828
06.10.2014   Ján Barta kúpna zmluva o predaji majetku obce  
24.09.2014   Andrej Jančich, Manuela Jančichová nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
11.09.2014 1 k dohode č. 19/§52/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza dodatok k dohode č. 19/§52/2014-aktivačná činnosť 37916289
12.08.2014 10/2014 OSP, a.s., Prievidza zmluva o dielo "Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v Bystričanoch" 31560440
12.08.2014   Lechstav s.r.o., Prešov zmluva o dielo "rekonštrukcia budovy školskej jedálne" 44557809
31.07.2014   Zuzana Prochdázková, Peter Staňo nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
18.07.2014   Ing. Pavel Dobrotka Ingman, Bojnice mandátna zmluva - výkon stav.dozora 33655308
30.06.2014   Denisa Májiková, Ivan Májik nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
30.06.2014   Marián Gašparovič, Bystričany Zmluva o dielo 43746276
25.06.2014   Pavol Rumana, Zuzana Rumanová nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
13.06.2014   BENADA SK s.r.o., Banská Bystrica mandátna zmluva na ver.obstar.-rekonštruk.školskej jedálne 47511320
31.05.2014 NM14_204 Nadácia Pontis, Bratislava zmluva o poskytnutí grantu 31784828
27.05.2014 1 Marek Radosa, Jana Borková dodatok k nájomnej zmluve  
21.05.2014   Viera Pastierová nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
20.05.2014 1 Andrea Jánošková dodatok k nájomnej zmluve  
09.05.2014 P1003/2014 MAGNA E.A. s.r.o. zmluva o dodávke zemného plynu 35743565
30.04.2014 3 Jozef Gavliak, Jana Gavliaková dodatok k nájomnej zmluve  
30.04.2014 19/§52/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 37916289
30.04.2014 1/2014 Radovan Páleš - Vaneš, Oslany nájomná zmluva-nebyt.priestory 35382431
18.03.2014   Karina Vážanová, Ondrej Vážan nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
18.03.2014 3 Štefan Duda, Zdena Vlčková dodatok k nájomnej zmluve  
18.03.2014   Zuzana Radosová dodatok k nájomnej zmluve  
24.02.2014 2/2014 EKO HUNKA, s.r.o., Chynorany dodatok k zmluve o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu 36693189
07.02.2014 1/2014 OSP a.s., Prievidza zmluva o dielo č. 1/2014 "Rekonšt.soc.zariad.,objekt SO 01-Budova šk.jedálne" 31560440
31.01.2014   Alexandra Antalová nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
28.01.2014   Telovýchovná jednota Dynamo Bystričany dotácia pre rok 2014 36131121
28.01.2014   Športový stolnotenisový klub Polstrav Bystričany dotácia pre rok 2014 34056084
 
ZMLUVY - rok 2013
Zverejnené Číslo Zmluvná strana Popis IČO
12.12.2013   Jaroslav Pažický, Jana Pažická nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
12.12.2013   Jozef Gašparovič, Jana Gašparovičová nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
12.12.2013   Simona Frívalská, Matúš Gašparovič nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
12.12.2013   Miroslava Křížová nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
09.12.2013 4030/2013 MAGNA E.A. s.r.o. zmluva o dodávke elektriny 35743565
14.11.2013 2 Juraj Obžera dodatok k nájomnej zmluve  
14.11.2013 2 Monika Bartová dodatok k nájomnej zmluve  
14.11.2013 2 Jana Obžerová dodatok k nájomnej zmluve  
14.11.2013 1 Mgr. Marcela Meister dodatok k nájomnej zmluve  
14.11.2013 2 Soňa Dudášová, Ján Dudáš dodatok k nájomnej zmluve  
14.11.2013 2 Anna Krempaská dodatok k nájomnej zmluve  
14.11.2013 2 Tatiana Benesová dodatok k nájomnej zmluve  
14.11.2013 2 Stanislav Pravda, Tatiana Štrbová dodatok k nájomnej zmluve  
23.10.2013 2013/0211 Trenčiansky samosprávny kraj,Trenčín poskytnutie dotácie na festival dychových hudieb 36126624
23.10.2013   Zetagroup Consulting, s.r.o., Martin verejné obstarávanie na zákazku "dodávka zemného plynu" 44694431
22.10.2013   INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., Zvolen audítorské služby za rok 2013 30225841
10.10.2013 2013/EE/01/040 Strabag s.r.o., Bratislava zmluva o dielo - oprava miestnych komunikácií 17317282
07.10.2013   Regionálne kultúrne centrum Prievidza zmluva o spolupráci - prehliadka záujmovej činnosti seniorov 34059113
25.09.2013 1 UNIPRASTAV s.r.o., Čereňany dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 9.8.2013 31620469
22.08.2013   Slavomíra Bartošová, Maroš Kalafut nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
22.08.2013   Pavlína Kmeťová, Bystričany nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
22.08.2013 1 Peter Herda, Bystričany dodatok k nájomnej zmluve  
22.08.2013 2 Ing. Rastislav Klimant, Bystričany dodatok k nájomnej zmluve  
22.08.2013 1 Adriana Duchoňová, Bystričany dodatok k nájomnej zmluve  
20.08.2013   Věra Škodová, Bernolákova 158/7, Bystričany nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
17.08.2013   Slovácka dechová hudba Žadovjáci hudobná produkcia - Festival dychových hudieb 2013  
09.08.2013   Uniprastav s.r.o., Čereňany zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany" 31620469
06.08.2013 0115/SD/2013 Ing. Pavol Dobrotka Ingman stavebný dozor "Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany" 33655308
31.07.2013 1/7/2013 Gabriela Mikulášová "Musicum Ad Libitum" agency Prievidza hudobno-estrádny program na Deň obce 2013 "Úsmev pre deti" 45428662
29.06.2013   Slovak Telekom,a.s., Bratislava zmluva o nájme nebytových priestorov 35763469
28.06.2013 13-0130 Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava zmluva o reklame 35829052
20.06.2013 0613_173 Hudobný fond, Bratislava finančný grant na projekt "Dychovky pod Vtáčnikom, 5. ročník" 00225690
29.05.2013   Ing. Marián Šimkovič, Bystričany nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
28.05.2013   Gabriela Zlochová, Bystričany nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
28.05.2013 1 Marián Iliaš, Miroslava Pašková, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Katarína Motúzová, Radoslav Bóna, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Janka Sokolová, Milan Kocmál, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Mgr. Ivana Zvarová, Marián Švec dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Anna Škodová, Radoslav Škoda, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Henrieta Mikulášová, Ing. Milan Mikuláš, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Denisa Zacharová, Ivan Zachar, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Andrea Bartošová, Jaroslav Sapár, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Tomáš Škoda, Margita Škodová, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Štefan Bobok, Miroslava Boboková, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Marián Sluka, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Ján Galba, Beáta Galbová, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Eva Plešková, Milan Pleško, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Tomáš Morvay, Paulína Morvayová, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Slávka Ďurišová, Marián Ďuriš, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Michal Marko, Zdenka Marková, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
28.05.2013 1 Milan Ľachký, Jarmila Ľachká, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
30.04.2013 1 Mária Bielická, Bystričany dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  
30.04.2013 2 Mgr. František Klement, Mgr. Slavomíra Klementová, Bystričany dodatok č. 2 k nájomnej zmluve  
30.04.2013 2 Jozef Gavliak, Jana Gavliaková dodatok č. 2 k nájomnej zmluve  
28.03.2013   Mesto Nováky zmluva o zriadení spoločného obecného úradu  
28.03.2013 2 Zuzana Radosová, Osloboditeľov č. 751/49, Bystričany dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo ňda 7.3.2008  
27.03.2013   Dobrovoľný hasičský zbor Bystričany dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi  
16.01.2013 12/2013 Správa katastra Prievidza údaje z katastra nehnuteľností 36125474
 
ZMLUVY - rok 2012
Zverejnené Číslo Zmluvná strana Popis IČO
18.12.2012   Jana Radosová, Radko Radosa, Bystričany nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
18.12.2012 2/DZ221101205320102 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP "ZŠ a MŠ Bystričany" 00156621
13.12.2012 1 Obžera Juraj, Bystričany, Švermova 427 dodatok č.1 k nájomnej zmluve  
28.11.2012 1/2012 INGMAN Ing. Pavel Dobrotka, Bojnice dodatok č. 1 k mandátnej zmluvy č. 106/SD/2012 33655308
28.11.2012 1/2012 JaMi s.r.o., Mudr. Poliaková dodatok č.1/2012 k Zmluve o nájme 36331155
24.11.2012   Termal Chalmová - Bystričany, s.r.o. Zmluva o poskytnutí krátkodobej finančnej výpomoci  
24.11.2012 3/2012 Termal Chalmová - Bystričany, s.r.o. dodatok k zmluve o nájme nehnuteľností 36002232
13.11.2012 1/2012 Obžerová Jana, Bystričany č. 752/50 dodatok k nájomnej zmluve  
13.11.2012 1/2012 Krempaská Anna, Bystričany č. 751/49 dodatok k nájomnej zmluve  
25.10.2012   ZO SLOVES kolektívna zmluva pre roky 2012-2014  
25.10.2012   Mgr. Zuzana Tásková, Bystričany nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
08.10.2012 14/2012 OSP, a.s., Prievidza zmluva o dielo "Spevnená plocha v priestoroch cintorína a Domu smútku"  
25.09.2012   Frívalská Simona, Bystričany nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
25.09.2012   Radosa Pavol, Radosová Monika, Bystričany nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
07.09.2012   Interaudit Zvolen, spol.s.r.o. audítorské služby za rok 2012 30225841
06.09.2012   Emil Milota, Perla Milotová, Bystričany, Budovateľská 457 kúpna zmluva parcela č. 877/3 a 877/4  
06.09.2012   Ladislav Janes, Marta Janesová, Bystričany, Budovateľská 455 kúpna zmluva - parcela č. 875/4  
06.09.2012   Mária Murtíniová, Bystričany, Budovateľská 453 kúpna zmluva - parcela č. 874/1  
06.09.2012   Vojtech Bartoš, Bystričany, Mirka Nešpora 10/15 kúpna zmluva - parcela č. 872/2  
06.09.2012   Ján Gašparovič, Bystričany, Hviezdoslavova 781 kúpna zmluva - parcela č. 881/6 a 881/7  
07.08.2012   OSP, a.s., Prievidza stavebné práce "Dom rozlúčky - oprava" 31560440
26.07.2012   INGMAN Ing. Pavel Dobrotka, Bojnice stavebný dozor "Dom rozlúčky - oprava" 33655308
30.04.2012 7/2012 Cadprojekt s.r.o., Prievidza projek.dokum."Dom rozlúčky Bystričany - Oprava" 31627251
30.04.2012   Jana Lampertová, Zem.Kostoľany nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
30.03.2012   Zuzana Radosová, Bystričany dodatok č. 1/2012 k nájomnej zmluve na obecný nájomný byt  
30.03.2012   Štefan Duda, Bystričany dodatok č. 1/2012 k nájomnej zmluve na obecný nájomný byt  
30.03.2012   Bc. Eva Sestrienková, Zem.Kostoľany nájomný zmluva na obecný nájomný byt  
 
ZMLUVY - rok 2011
Zverejnené Číslo Zmluvná strana Popis IČO
31.12.2011   Obžera Juraj, Bystričany, Švermova 427 nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
01.12.2011   Ondrušková Milada, Bystričany, Osloboditeľov 752/50 nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
01.10.2011   Gašparovič Jozef, Ružová 188, Bystričany Nájomná zmluva na obecný byt  
20.09.2011 278/2011 Marián Valter, Bystričany hygienické potreby 45673438
19.09.2011   Alfaplast trade,s.r.o. Zmluva o dielo - výroba a osadenie plastových okien 36325694
19.09.2011 P/201/RD/2010 Redox, s.r.o. dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 36052981
26.08.2011   Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec zmluva o spracovaní projektu na schávlenie dotácie z Environmentálneho fondu 37840177
26.08.2011 360/2011 Trenčiansky samosprávny kraj,Trenčín Zmluva o poskytnutí dotácie "Dychovky pod Vtáčnikom" 36126624
26.08.2011   Ing.Zdenko Barta, Petra Bartová nájomná zmluva na obecný nájomný byt  
19.08.2011 8003040226 ČSOB poisťovňa,a.s. havaríjné poistenie - multifunkčné čistiace auto 31325416
11.08.2011   Alas Slovakia,s.r.o. Zmluva o poskytnutí príspevku - festival dychových hudieb 35825286
09.08.2011 9257026852 Uniqa poisťovňa, a.s. povinné zmluvné poistenie - "multifunkčné čistiace auto" 00653501
03.08.2011   Kamenec pod Vtáčnikom zmluva o poskytnutí financií na realizáciu festivalu dychových hudieb 00318167
19.07.2011   Vaša, s.r.o. Zmluva o poskytnutí fiannčného príspevku na festival dychových hudieb 36318990
16.06.2011   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dodatok ku zmluve o poskytnutí NFP - Revitalizácia centrálnej zóny 00156621
16.06.2011   Interaudit Zvolen, spol.s.r.o. zmluva o poskytovaní audítorských služieb 30225841
31.05.2011   Ján Drabik JD Servis, Poluvsie správcovské služby výpočtovej techniky 41054261
31.05.2011 040/2011 Ekoservis Slovensko, Veľký Slavkov vykonávanie odbornej pomoci pri správe majetku "Splašková kanalizácia a ČOV v obci Bystričany" 31714030
19.04.2011   ZO Slovenského zväzu energetikov,Elektrárne Nováky kúpa nehnuteľností 31202144
23.03.2011   Duda Štefan, Bystričany nájomná zmluva  
10.03.2011   Development Services s.r.o., Banská Štiavnica mandátna zmluva na výkon externého manažmentu "Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany" 36634042
10.03.2011 151/06/2010 INGMAN Ing. Pavel Dobrotka, Bojnice mandátna zmluva na výkon stavebného dozora "Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany" 33655308
10.03.2011 27/5/2010 PDP s.r.o., Nitrianske Sučany Zmluva o dielo na stavebné práce "Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany" 36295981
19.02.2011 579/2011 Paulovičová Jozefína, Bystričany nájom hrobového miesta  
01.02.2011 01/2015 REDOX, s.r.o., Lučenec Kúpna zmluva 36052981