Obsah

Tlačivá

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania

Daň za psa

Evidenčná karta chovateľa psa

Odhlásenie psa z evidencie

Daň za ubytovanie

Ohlásenie daňovej povinnosti

príloha: Evidencia ubytovaných

Miestny poplatok za komunálny odpad

Oznámenie údajov pre vyrúbenie poplatku pre FO

Oznámenie údajov pre vyrúbenie poplatku pre PO

Žiadosť o odpustenie poplatku

 


Byty

Žiadosť o byt

Informačný list a vyhlásenie žiadateľa

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

 


Stavebné

Ohlásenie drobnej stavy, stavebných úprav a udržiavacích prác (209.81 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie

Žiadosť o stanovisko obce k vydaniu stav. povolenia/územného rozhodnutia

Žiadosť o stanovisko obce k vydaniu stavebného povolenia/územneho konania

Žiadosť o vyjadrenie obce-domová žumpa

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Návrh na kolaudáciu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavby

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o zmenu užívania stavby

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty

Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečistenia

 


Iné tlačivá

Čestné prehlásenie, splnomocnenie

Žiadosť o vydanie matričného dokladu

Žiadosť o výrub drevín

Súhlas k vydaniu detského rybárskeho lístka

Žiadosť o stravovanie