Obsah

Smernice a predpisy

2019

Smernica obce Bystričany o verejnom obstarávaní

Smernica obce Bystričany o verejnom obstarávaní.pdf Stiahnuté: 53x | 05.09.2019

2018

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bystričany 2018-2027

PHRaSR Bystricany 2018-2027_final_final (003).pdf Stiahnuté: 294x | 20.02.2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom obce Bystričany

odmeňovanie poslancov.pdf Stiahnuté: 730x | 10.07.2018

2017

Smernica na rozúčtovanie nákladov v nájomných bytoch Obce Bystričany

smernica na rozúčtovanie služieb.pdf Stiahnuté: 429x | 18.05.2017

Smernica upravujúca postup verejného obstarávania obce Bystričany

smernica vo 2017.pdf Stiahnuté: 330x | 06.07.2017

2016

- Smernica na výkon finančneho riadenia a finančnej kontroly Obce Bystričany

smernicafinkontrola.pdf Stiahnuté: 219x | 18.05.2017

2015

Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre Obec Bystričany

predpis na vedenie účtovníctva.pdf Stiahnuté: 503x | 18.05.2017

2014

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch

rokovaciporkomisie.doc Stiahnuté: 388x | 18.05.2017

2013

Cenník služieb obce Bystričany

cenniksluzieb102013.doc Stiahnuté: 243x | 01.01.2013

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Bystričany

dodatok1kvzn12013.doc Stiahnuté: 188x | 01.01.2013

Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska

cennikpohrebiska.doc Stiahnuté: 226x | 18.05.2017

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bystričany

zasadyhospodareniaobce.pdf Stiahnuté: 348x | 18.05.2017

Zásady poskytovania darov na sociálne účely z rozpočtu obce Bystričany

zasadydary.pdf Stiahnuté: 226x | 18.05.2017

2012

Štatút obce Bystričany

statut.doc Stiahnuté: 231x | 18.05.2017

Vnútorná smernica č. 1/2012 - Prevádzkový poriadok športovísk Obce Bystričany

poriadok.doc Stiahnuté: 262x | 01.01.2012

2011

Smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu zamestnancov

pitnyrezim.doc Stiahnuté: 439x | 18.05.2017

Smernica odmeňovania poslancov a členov komisii zriadených OZ

odmenposlancov.doc Stiahnuté: 408x | 18.05.2017

2010

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Bystričany

zasadyfinancnych.doc Stiahnuté: 198x | 18.05.2017

2007

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bystričany na roky 2007 - 2013

phsr2007-2013.pdf Stiahnuté: 377x | 18.05.2017

Stránka

  • 1