Obsah

Späť

Správne konanie - výrub drevín

Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany vo veci výrubu drevín č.konania OcÚ/2022/514

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Bystričany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ – Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, Bratislava, Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany požiadal o výrub nasledovnej dreviny :

- 1 ks Orech  s obvodom kmeňa 130 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou.  

V žiadosti sa uvádza, že drevina rastie  na pozemku reg.CKN  parcela č. 1136/1 v k.ú. Bystričany , LV č.355,  druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vlastník je žiadateľ.

Dôvod výrubu uvádzajú nasledovný: V súčasnosti je nutné odstránenie z dôvodu novej stavby “Úprava drenážnych vôd z odkalísk ENO”.  Strom zasahuje do spevnených plôch a komunikácií predmetnej stavby.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany alebo elektronicky na e-mail: sona.dudasova@bystricany.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.

Konanie začaté : 21.9.2022

Zverejnené : 26.9.2022

Vyvesené: 26. 9. 2022

Dátum zvesenia: 3. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť