Obsah

VZN 2023

1/2023

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystričany č. 1/2023 o prevádzke v ZŠ s MŠ Bystričany pri zníženom počte detí

VZN 2022

   
5/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystričany č. 5/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o poskytovaní podpornej sociálnej služby v školskej jedálni

4/2022 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystričany č. 4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystričany č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystričany č. 2/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o určení podrobností financovania materskej školy, škol.klubu detí a zariadení škol.stravovania na území obce Bystričany

1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystričany č. 1/2022 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev obce Bystričany

 

VZN 2021

 

1/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystričany č. 1/2021 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Bystričany

 

2/2021

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystričany č.2 /2021 o nakladaní s odpadovými vodami a užívaní verejnej kanalizácie, o zneškodňovaní obsahu žúmp a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

 

3/2021           Všeobecne záväzné nariadenie obce Bystričany č. 3/2021 ktorým sa mení        

                        a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2016 o určení podrobností financovania

                        materskej školy, školského klubu detí a zariadení školského stravovania

VZN 2020

 

Dodatok č. 4 k VZN 4/2016 o určení podrobností financovania materskej školy, školského klubu detí a zariadení školského stravovania na území obce Bystričany

 

1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2019

 

Dodatok č. 3 k VZN 4/2016 o určení podrobností financovania materskej školy, školského klubu detí a zariadení školského stravovania na území obce Bystričany

 

8/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Bystričany
5/2019 o miestnych daniach
4/2019 o určení školského obvodu pre Základnú školu s materskou školou Bystričany
3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
2/2019 o poskytovaní podpornej sociálnej služby v jedálni
1/2019 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby

VZN 2017

   
2/2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obce Bystričany

VZN 2016

1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
2/2016

o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce

3/2016

o  záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Bystričany

4/2016

o  určení podrobností financovania materskej školy, školského klubu detí a zariadení školského stravovania na území obce Bystričany

 Dodatok č. 2 k VZN 4/2016 o určení podrobností financovania MŠ, ŠKD a zariadení školského                                                            stravovania na území obce Bystričany

 

VZN 2015

 
2/2015

o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

   
   
   

Rok 2013

 
1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Bystričany
2/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb
3/2013 ktorým sa zrušujú niektoré neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia obce Bystričany
 

Rok 2012

1/2012 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Bystričany
2/2012 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Bystričany
   
4/2012 o miestnych daniach
   
 

Rok 2011

2/2011 o povodňovom pláne záchranných prác
3/2011 o prevádzke ZŠ s MŠ Bystričany pri znížeom počte detí
   
6/2011 o spôsobe konania miestneho referenda v obci
 

Rok 2010

2/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Obce Bystričany- Zmeny a Doplnky č. 01/2005
 
 
   
   
   
   
   
 

Rok 2008

1/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky