Navigácia

Obsah

Smernice a predpisy

2021

Smernica obce o verejnom obstarávaní

Smernica o VO_1.10.2021.pdf Stiahnuté: 66x | 27.01.2022

Vnútorný predpis na tvorbu a použitie sociálneho fondu Obce Bystričany

predpis na tvorbu a použitie SF.pdf Stiahnuté: 67x | 18.01.2022

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov Obce Bystričany

predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov obce.pdf Stiahnuté: 112x | 18.01.2022

2019

Smernica obce Bystričany o verejnom obstarávaní

Smernica obce Bystričany o verejnom obstarávaní.pdf Stiahnuté: 277x | 05.09.2019

2018

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bystričany 2018-2027

PHRaSR Bystricany 2018-2027_final_final (003).pdf Stiahnuté: 841x | 20.02.2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom obce Bystričany

odmeňovanie poslancov.pdf Stiahnuté: 886x | 10.07.2018

2017

Smernica na rozúčtovanie nákladov v nájomných bytoch Obce Bystričany

smernica na rozúčtovanie služieb.pdf Stiahnuté: 743x | 18.05.2017

2016

- Smernica na výkon finančneho riadenia a finančnej kontroly Obce Bystričany

smernicafinkontrola.pdf Stiahnuté: 331x | 18.05.2017

2015

Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre Obec Bystričany

predpis na vedenie účtovníctva.pdf Stiahnuté: 965x | 18.05.2017

2014

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch

rokovaciporkomisie.doc Stiahnuté: 511x | 18.05.2017

2013

Cenník služieb obce Bystričany

cenniksluzieb102013.doc Stiahnuté: 353x | 01.01.2013

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Bystričany

dodatok1kvzn12013.doc Stiahnuté: 292x | 01.01.2013

Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska

cennikpohrebiska.doc Stiahnuté: 356x | 18.05.2017

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bystričany

zasadyhospodareniaobce.pdf Stiahnuté: 550x | 18.05.2017

Zásady poskytovania darov na sociálne účely z rozpočtu obce Bystričany

zasadydary.pdf Stiahnuté: 395x | 18.05.2017

2012

Štatút obce Bystričany

statut.doc Stiahnuté: 386x | 18.05.2017

Vnútorná smernica č. 1/2012 - Prevádzkový poriadok športovísk Obce Bystričany

poriadok.doc Stiahnuté: 450x | 01.01.2012

2011

Smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu zamestnancov

pitnyrezim.doc Stiahnuté: 850x | 18.05.2017

2010

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Bystričany

zasadyfinancnych.doc Stiahnuté: 345x | 18.05.2017

2007

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bystričany na roky 2007 - 2013

phsr2007-2013.pdf Stiahnuté: 598x | 18.05.2017

Stránka

  • 1