Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Bystričany

Datuje sa, že už v roku 1885 vznikol dobrovoľný hasičsky zbor Bystričany a na jeho čele stal prvý veliteľ Štefan Bauver. Z dôvodu prvej svetovej vojny sa dokumenty o dobrovoľnom hasičskom zbore neuchovali. Predpokladá sa, že zbor pravdepodobne nepracoval nakoľko sa členovia zúčastnili na fronte. Zachované dokumenty zboru sú od 20.januára 1924, z ktorých sa dozvedáme, že zbor mal 18 činných členov a vlastnil štvorkolesovú ručnú striekačku, dvojkolesový vozík na hadice, 200 m hadíc ,lampáš, 2ks savíc, 18 opaskov, 18 prilieb, rebrík, 4 háky, 4 čakany . V roku 1925 stál na čele zboru predseda – Martin Čikel a veliteľom bol Karol Hudec. V histórii navždy ostane zaznamenané vyčerpávajúce úsilie pri požiari 6.novenbra 1934 ,pri ktorom plamene pohltili 28 domov, 76 rôznych hospodárskych objektov. Dobrovoľný hasičsky zbor v roku 1937 patril do druhého obvodu okresnej hasičskej jednoty v Prievidzi a do majetku pribudla motorová striekačka . Popri družstve mužov v roku 1951 vzniklo aj družstvo žien a pracovalo až do roku 1959. Opätovne založenie tohto družstva sa zboru podarilo v roku 2006. Družstvo dorastu vzniklo v roku 1954. Od roku 1953 až do roku 1960 družstva dosahovali vynikajúce výsledky v rámci okresu i kraja. V roku 1955 družstvo mužov vyhralo na krajskej súťaži v Nitre 1. miesto a motorovú striekačku PPS-16, ktorá slúži dodnes. Z kroniky sa dozvedáme že družstvo žiakov pracovalo už roku 1956. V roku 1975 sa zúčastnilo hry plameň a je jej každoročným účastníkom až dodnes. Nakoľko sa zbor rozrastal a  hasičská zbrojnica nevyhovovala kapacitne, v roku 1976 sa začala výstavba novej hasičskej zbrojnice spoločne s obecným úradom, ktorá bola dokončená v roku 1978. V roku 1981, koncom marca, dostal zbor novú motorovú striekačku PPS 12 a o deväť rokov neskôr hasičské vozidlo Avia A31. Zbor sa zaoberal aj kultúrnospoločenským životom a to hlavne pri rôznych akciách poriadaných obcou. V roku 1970 bolo nadviazane priateľstvo „družba“ s hasičmi z obce Lipová-Lázne s Českej Republiky. Toto priateľstvo pretrváva dodnes. Neoddeliteľnou činnosťou nášho zboru je organizovanie fašiangových zvykov, ktoré v našej obci trvajú štyri dni. Taktiež pravidelne organizuje tanečné zábavy. V minulosti zbor pre svojich členov usporiadal rôzne zájazdy  po celom Československu.

V dobe tvorby tejto publikácie je počet členov DHZ 143. Z toho je 40 žien, športové družstvo dorasteniek, mužov a veteránov. Okrem nich máme približne 10 detí (tento počet sa neustále mení) a teda jedno družstvá mladých hasičov. Uvedené čísla robia tento zbor s najväčšou členskou základňou v okrese. Základnú odbornú prípravu členov, alebo zamestnancov hasičských jednotiek má 19 členov zboru. Tým zbor spĺňa predpoklady na zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v kategórii A, štvrtý rok v rade.

Z techniky sa veľa historických kusov nezachovalo. Najstarším kusom je ako už bolo spomenuté prívesná požiarna striekačka PPS 16. Ďalej je to PPS 12, požiarna striekačka PS 8 a PS 12. V roku 1989 zbor získal od vtedajšieho ÚV ZPO dopravný automobil DA Avia A31 aj s príslušenstvom. Do roku 2012 bola jediným vozidlom v užívaní DHZ a bola nasadená pri zdolávaní rôznych mimoriadnych udalostí. V dnešnej dobe slúži prevažne na prepravu športových družstiev a ako dopravný automobil obce. V roku 2012 bolo obci odovzdané do výpožičky CAS 10 Iveco Daily. A v roku 2015 do vlastníctva obce CAS 32 T148. Zbor teda disponuje tromi vozidlami. Okrem nich  má v užívaní plávajúce čerpadlo LEDA M8/3, ručnú motorovú reťazovú pílu, PS Iveco Magirus, a športovú PS 12 s objemom motora 2,0l. Z osobných ochranných pracovných pomôcok hlavne 4 kusy pretlakových autonómnych dýchacích prístrojov Scott ACSf, a 6 kusov podtlakových ADP Saturn S7. A samozrejme nespočetné množstvo rôznych technických prostriedkov, vecných prostriedkov, osobnej výstroje a výzbroje a OOPP.

Medzi najväčšie míľniky zboru patria bez pochýb získanie Čestnej zástavy DPO SR a Stuhy k čestnej zástave DPO SR. Teda najvyššie možné vyznamenanie, aké môže zbor získať. Za veľký úspech považujeme zaradenie v kategórii A a jej 3 násobné obhájenie. Športových úspechov je nespočetne veľa. Napríklad prvé miesto mužov na krajskej súťaži v Nitre v roku 1955. Krajské kolo v roku 1997 dorastenci v Zelenej Vode šieste miesto. Dorastenky v krajskej súťaži v roku 2011 a 2015 obsadili druhé miesto. Muži v krajskej súťaži v roku 2011 obsadili štvrté miesto a  v roku 2013 šieste miesto. V roku 2006 získalo družstvo žien na súťaži v družobnej obci Lipová-Lázne Pohár předsedu vlády České republiky. Družstvo mužov v rokoch 2010 – 2013 súťažilo v Slovensko - moravskej hasičskej lige, pričom v posledných troch rokoch sa umiestnili v prvej tretine najlepších družstiev. V súčasnosti súťažia v Hornonitrianskej hasičskej lige spolu so ženami, ktoré sa v roku 2015 umiestnili na konečnom 3. mieste.

Toho času vedie zbor 15 členný výbor, ktorého predsedom je Juraj Barta a veliteľ Ing. Tibor Školna. Pred nimi boli dlhých 27 rokov predseda Marián Bohuš a 30 rokov veliteľ Ján Švec.

Ako už bolo spomenuté, zbor má najväčšiu členskú základňu v okrese a bez pochýb patrí medzi najväčšie v kraji. Taktiež parí medzi najaktívnejšie a najstaršie zbory v okrese, veď v roku 2015 si pripomenul 130. výročie svojho vzniku. Na podnet jedného z našich členov bola založená Liga mladých hasičov, ktorá podporuje prácu s deťmi a mládežou v našom kraji. Liga bola založená v roku 2007. Svojou hlavnou myšlienkou je v kraji výnimočná. Jej účastníci sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach krajskej súťaže hry Plameň. Práci s mládežou  venujeme zvýšenú pozornosť, o čom svedčia umiestnenia v LMH. Chlapci vyhrali ligu v rokoch 2007 – 2009, dievčatá v rokoch 2010, 2011, 2014 a 2015. A v hre „PLAMEŇ“ chlapci krajské kolo 2008 druhé miesto, tretie miesto dievčatá aj chlapci krajské kolo 2014.

Činnosť zboru je rôznorodá. Snažíme sa skĺbiť výchovu detí, hasičský šport, kultúrnospoločenské dianie v obci s povinnosťami, ako je požiarna prevencia a represia. Zbor má uzavretú dohodu s obcou o plnení úloh, ktoré vyplývajú pre Dobrovoľný hasičský zbor obce podľa zákona o ochrane pred požiarmi. Pravidelne vykonávame zdokonaľovaciu prípravu členov, zúčastňujeme sa výcviku v protiplynovom výcvikovom polygóne. Úzko spolupracujeme s OR HaZZ v Prievidzi a Partizánskom formou spoločných taktických cvičení a výcvikov. Vykonávame všetky ďalšie povinnosti pre DHZO podľa vyhlášky o hasičských jednotkách.

 1

234

678910111213141516