Navigácia

Obsah

Kronika obce

Cenný historický dokument
 

Každá obec má zo zákona povinnosť založiť a viesť svoju kroniku. Je cenným historickým dokumentom, ktorý má svoje poslanie.

Obec Bystričany má svoju kroniku od roku 1957. Prvým obecným kronikárom bol František Radosa /Jožkeje/. Po ňom sa v roku 1990 stala kronikárkou Helena Kmeťová, rod. Ziaťková. Kronikársku činnosť ukončila v roku 2010. V januári 2011 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Bystričanoch na svojom zasadnutí do funkcie obecnej kronikárky Ing. Máriu Kollárovú, rod. Školnovú.

Kronikárske záznamy sú vedené v dvoch veľkých zväzkoch pevnej väzby. Zväzok I. eviduje záznamy od roku 1957 do roku 1997. Zväzok II. od roku 1998 po súčasnosť.

Súčasťou obecnej kroniky je sprievodná dokumentácia – fotografie, albumy, listiny, novinové výstrižky, filmové a zvukové záznamy, CD a DVD nahrávky.

Dlhoročné úsilie pri zhromažďovaní poznatkov, informácií, záznamov, materiálov, fotodokumentácie, zaznamenanie skutkov a udalostí z minulosti a súčasnosti zúročila a dala do literárnej podoby bývalá pedagogicko-výchovná pracovníčka a kronikárka Helena Kmeťová.

Za aktívnej pomoci starostu obce Jána Šnirca a riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi PhDr. Ivety Géczyovej prispela svojou kronikárskou prácou k vytvoreniu historicky prvej publikácie o obci s názvom „Bystričany – Dianie v obci od prvopočiatkov“, ktorá knižne vyšla v roku 2010 v náklade jedentisíc kusov. Bude slúžiť potrebám nielen terajšej generácie, ale i generáciám nasledujúcim.