Navigácia

Obsah

Predaj nehnuteľnosti – pozemky a stavby určené na individuálnu bytovú výstavbu ul. Dlhá

(vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 19.07.2022)

- parcela registra C-KN 60, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 945 m2

- stavba, súpisné číslo 327, evidovaná na pozemku parcelné číslo 60

- parcela registra C-KN 61, záhrada, výmera 445 m2

- parcela registra C-KN 64, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 94 m2

Podmienky súťaže

Kúpna zmluva

vizualizácia 1  vizualizácia 2 vizualizácia 3 

 

Predaj nehnuteľnosti – pozemok a stavba určené ako zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou - Bystričany na ul. Dlhá

(vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 19.07.2022)

- parcela registra C-KN 2, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 822 m2

- stavba, súpisné číslo 307, evidovaná na pozemku parcelné číslo 2

- stavba – rozostavaná budova garáže, bez súpisného čísla na pozemku parcelné číslo 2

Podmienky súťaže

Kúpna zmluva

vizualizácia 1 vizualizácia 2