Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo v Bystričanoch na základe §9 ods.2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:

-              Byt č.999 na 1.poschodí bytového domu na ul. Mirka Nešpora, s.č. 10

-              Pozemok C-KN p.č. 641 s podielom priestoru 5939/90907 na spoločných častiach a spoločných

zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku

-              Pozemok C-KN p.č. 642/2  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (90,785m2)

-              Pozemok C-KN p.č. 642/9  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (1,714m2)

-              Pozemok C-KN p.č. 642/10  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (1,786m2)

-              Pozemok C-KN p.č. 642/11  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (3m2)

-              Pozemok C-KN p.č. 642/12  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (2,893m2)

-              Pozemok C-KN p.č. 642/13  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (1,714m2)

-              Pozemok C-KN p.č. 642/14  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (1,714m2)

-              Pozemok C-KN p.č. 642/15  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (1,714m2)

-              Pozemok C-KN p.č. 642/16  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (2,143m2)

-              Pozemok C-KN p.č. 642/17  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (2,143m2)

-              Pozemok C-KN p.č. 642/19  - spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/14 (2,142m2)

                Pozemky sú definované ako zastavaná plocha a nádvorie                                         

 

                (ďalej len „nehnuteľnosti“)“
 

ktoré sú vo vlastníctve obce Bystričany


SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Článok 1

Vyhlasovateľ

 

 • Obec Bystričany
 • Obecný úrad Bystričany, ul. M. Nešpora č. 1/17, 972 45 Bystričany
 • Mgr. Filip Lukáč, starosta obce
 • 00318019
 • 2021211632
 • Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
 • Číslo účtu IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382
 • 046/5493120
 • 0915 901 048
 • Kontaktná osoba: Mgr. Filip Lukáč

v ďalšom texte len „Obec Bystričany“ alebo „vyhlasovateľ“

 

 

 

Článok 2

Úvodné ustanovenia

 

Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Bystričany a týmito súťažnými podmienkami.

 

 

Článok 3

Predmet verejnej obchodnej súťaže

 

 1. Obec Bystričany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvýhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve obce Bystričany.
 2. Nehnuteľnosti sú vedené na Okresnom úrade Prievidza, odbor katastrálny na LV č.1778, 2267, 1777, pre k.ú. Bystričany.

 

 

 

 

Článok 4

Minimálna kúpna cena

 1. Predpokladaná cena za uvedený pozemok je určená znaleckým posudkom zo dňa 15.02.2023 Znalecký posudok bol vypracovaný znalcom Ing. Slavomír cifrík, Podhradská 123/132, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, evidenčné číslo 915820, vo výške  57 004,39 € (slovom: päťdesiatsedemtisícsedemstoštyri eur a tridsaťdeväť c.), pričom však minimálne požadovaná kúpna cena je stanovená vo výške 57 005,00 €. Návrhy s nižšou ako s uvedenou požadovanou sumou pozemku nebudú zahrnuté do vyhlásenej súťaže.
 2. Časový harmonogram:
 • Vyhlásenie súťaže: 22.05.2023
 • Ukončenie súťaže: 12.06.2023 o 12.00 hod.
 • Otváranie obálok: 12.06.2023 o 16.00 hod.
 • Predloženie návrhu VOS je potrebné urobiť spolu s návrhom kúpnej zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy bez údajov uchádzača tvorí prílohu č. 1 k verejnej obchodnej súťaže
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 10 dní od schválenia návrhu s najvyššou ponukou.
 • Úhrada kúpnej ceny: do 10 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
 • Podanie návrhu na vklad : do 10 dní po uhradení kúpnej ceny.  

 

Článok 5

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

 1. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba.
 2. Písomný návrh v slovenskom jazyku je potrebné doručiť poštou v zalepenej obálke. Rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum na poštovej pečiatke, na adresu: Obec Bystričany,                          Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany, podať osobne „Neotvárať - obchodná verejná súťaž byt“
 3. Návrh musí obsahovať:
 • Žiadosť o účasť v obchodnej verejnej súťaži. Žiadosť musí byť podaná ako originál, nie podaná emailom, faxom a pod., návrhy doručené vyhlasovateľovi po uplynutí termínu na predkladanie návrhov 12.06.2023 po 12:00 hod. nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.
 • Presné označenie /identifikáciu/ navrhovateľa. Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónny a emailový kontakt. Právnická osoba uvedie názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, štatutárny orgán spoločnosti.
 • Stanovenie výšky kúpnej ceny (podpísaná a datovaná cenová ponuka navrhovateľa).
 • Prehlásenie podľa § 7 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Podpísaný návrh kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou podmienok verejnej obchodnej súťaže,
 • Poverený zamestnanec vyhlasovateľa vyznačí na obálke podacie číslo, dátum a čas prijatianávrhu.
 • Vyhlasovateľ vyhlasuje, že uchádzačom poskytne znalecký posudok uvedený v článku 4 bod 1 na základe jeho požiadavky.
 1. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh, kde bude špecifikovaná navrhovaná cena za nehnuteľnosti.
 2. Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 12.06.2023 do 12:00 hod.
 3. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže, obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok a ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk a neakceptovať dodatočnú zmenu návrhu účastníka po uplynutí lehoty na
  predkladanie návrhov. Vyhlasovateľ tiež môže uznesením Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch súťaž zrušiť a meniť už uverejnené podmienky súťaže. Zmena podmienok súťaže, prípadne zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
 5. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži bol
  úspešný. Súťažné návrhy môžu navrhovatelia meniť alebo dopĺňať len v lehote určenej na
  podávanie návrhov. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nemožno návrh ani meniť a dopĺňať. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu, možno opraviť.
 6. V súlade s § 287 Obchodného zákonníka vyhlasovateľ je povinný prijať návrh, ktorý sa vybral obchodnou verejnou súťažou.
 7. Za najvhodnejší návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom a ktorý bude pre obec Bystričany najvýhodnejší.
 8. Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný, pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 9. Uchádzač prihlásením do verejnej súťaže súhlasí s podmienkami, schválenými OcZ Bystričany dňa 02.05.2023

 

Článok 6

Ostatné ustanovenia

 

 1. Vyhlásenie súťaže: 22.05.2023
 2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 12.06.2023 do 12:00 hod.
 3. Vyhodnotenie súťažných návrhov: vyhodnotenie ponúk uskutoční komisia stanovená uznesením obecného zastupiteľstva. Komisia vyhodnotí súťažné návrhy hneď po otvorení obálok. Obálky sa otvárajú 12.06.2023 o 16:00 hod.
 4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční 12.06.2023 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu.
 5. Účasť navrhovateľov pri otváraní obálok je povolená.
 6. Účasť navrhovateľov pri vyhodnotení návrhov je vylúčená.
 7. Odovzdanie bytu: 01.10.2023
 8. Zo súťaže sa vylučujú:
 • návrhy doručené po stanovenom termíne predkladania ponúk, t.j. po 12.06.2023 po 12:00 hod.
 • návrhy, v ktorých nebola splnená niektorá zo stanovených podmienok verejnej obchodnej súťaže,
 • návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné
  záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi,
 • návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol zámernenepravdivé údaje v súťažnom návrhu alebo jeho prílohách.
 1. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v 
  lehote do 14 dní od vyhodnotenia komisiou s uvedením poradia úspešnosti a súčasne na
  internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola verejná obchodná súťaž vyhlásená, budú zverejnené úspešné návrhy. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, vyhlasovateľ oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.
 2. Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností bude do 10 dní po uhradení celej kúpnej ceny uchádzačom. Návrh podáva vyhlasovateľ spolu s úspešným uchádzačom, poplatok podľa aktuálne platného sadzobníka hradí uchádzač.
 3. Ak úspešný navrhovateľ neuhradí celú kúpnu sumu do 14 dní od podpisu kúpnej zmluvy, je oprávnený vyhlasovateľ od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť a bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťaznom navrhovateľovi.
 4. Navrhovateľ, ktorý bol schválený ako úspešný a nesplní podmienky uvedené v čl. 6 bod 10, jepovinný zaplatiť vyhlasovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 €.
 5. Účastník súťaže – navrhovateľ predložením návrhu vyjadruje súhlas s podmienkami a obsahom kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou budú všetky podmienky uvedené v týchto podmienkach verejnej obchodnej súťaže a bude vypracovaná a zaslaná vyhlasovateľom.
 6. Účastník súťaže - navrhovateľ predložením návrhu berie na vedomie:
 • typ zmluvy vzťahujúcej sa na predmet obchodnej verejnej súťaže: Kúpna zmluva podľa
  § 588 a násl. Občianskeho zákonníka.
 1. Obhliadku nehnuteľnosti na mieste samom bude záujemcom umožnená v pracovné dni po telefonickom dohovore so starostom obce Mgr. Filipom Lukáčom, tel. 0915 901 048. Náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o obhliadku.
 1. Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži poskytne Mgr. Filip Lukáč, starosta obce,                          tel. 0915 901 048.

 

Príloha VOS:

Kúpna zmluva - príloha č.1 (172.78 kB)

 

Fotodokumentácia

1

2

3

3