Navigácia

Obsah

Ochrana ovzdušia v Obci Bystričany-nákup multifunkčného čistiaceho auta

projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

 

Žiadateľ: Obec Bystričany
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Kód projektu: 24130120069
Názov projektu: Ochrana ovzdušia v obci Bystričany – Nákup multifunkčného čistiaceho auta
Číslo zmluvy: 052/3.1MP/2010

 
Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie kvality ovzdušia v obci Bystričany nákupom zariadenia určeného  na elimináciu emisií znečisťujúcich  látok na cestných komunikáciách a minimalizovaním nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Nákupom multifunkčnej techniky pre čistenie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev  v obci Bystričany budú zlepšené podmienky na plynulú, efektívnu a flexibilnú údržbu pozemných komunikácií v dĺžke 15,5 km.

 
Popis existujúcej situácie:

Vzhľadom na súčasnú situáciu v obci Bystričany, kde je vysoká závislosť správy miestnych komunikácii od dodávateľov, prípadne využívaním vlastnej zastaranej techniky na území so silným zaťažením prízemnými inverziami. Na základe skutočnosti, že obec Bystričany sa nachádza v oblasti, ktorá spadá pod oblasť riadenia kvality ovzdušia SR, obec nie je dostatočne kapacitne a technicky vybavená tak, aby mohla zabezpečovať úkony súvisiace s údržbou miestnych komunikácií vlastnými prostriedkami.  

 Popis očakávaného stavu:

Výsledkom projektu budú zlepšené technické podmienky, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok v obci Bystričany. Obstaraním multifunkčného zariadenia  bude možné zabezpečiť dostatočnú údržbu miestnych komunikácii pravidelným čistením. Tým sa v obci Bystričany zabezpečí menšie znečistenie ovzdušia pochádzajúce z ciest.

 

Predmet podpory NFP

 

Fotogaléria - Multifunkčné čistiace auto

Auto    Auto    Auto

Auto    Auto    Auto