Navigácia

Obsah

Fondy EÚ

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany“

 

Rekonštrukcia

Obec Bystričany zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Prioritná os:                         2 - Energetika

Opatrenie:                         2.2 –Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a 

                                                     poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Miesto realizácie projektu :   Obec Bystričany

 

Názov projektu :                    „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bystričany“

 

Stručný opis projektu :         Predmetom projektu bola rekonštrukcia jestvujúcej sústavy verejného   

                                                  osvetlenia v obci Bystričany. Zámerom projektu bolo splnenie                                                                     technických  noriem pre osvetlenie komunikácii a verejných                                                                           priestranstiev, ako aj zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej                                                             sústavy a zabezpečenie  bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia.                                                   V rámci projektu sa  namontovalo 346 ks nových LED svietidiel.                                                                   Dodaných a namontovaných bolo 336 ks nových oceľových výložníkov,                                                       vymenilo sa 5 ks  rozvádzačov pre napájanie verejného osvetlenia.  

 

Názov a sídlo prijímateľa :   Obec Bystričany

                                                 M. Nešpora 1

                                                 972 45 Bystričany 

                                              

Výška poskytnutého príspevku :             260 346,57 €

Dátum začatia realizácie aktivít projektu:     08/2015

Dátum skončenia realizácie projektu:           04/2016                          

 

Názov riadiaceho orgánu :     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Internetová stránka riadiaceho orgánu:     www.mhsr.sk

Internetová stránka operačného programu: 

www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast.sk