Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Bystričany

 

ZŠ s MŠ Bystričany

projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

 

Žiadateľ: Obec Bystričany
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód projektu: 22110120532
Názov projektu: ZŠ s MŠ Bystričany
Číslo zmluvy:Z 22110120532 01 

 
Cieľ projektu:

Cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie budovy základnej školy, telocvične a materskej školy zvýšiť efektívnosť vzdelávania žiakov a tým prispieť k rastu kvality života. Ďalej modernizáciou budov zlepšiť ich technické vlastnosti a vybavenosť, obstaraním interiérového vybavenia a IKT generovať úroveň vzdelávania. Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne vzdelávania s dlhodobým účinkom ako zníženie režijných nákladov umožní nákup učebných pomôcok,  zlepšenie pracovných podmienok učiteľov  a zefektívnenie ich práce pomocou moderných učebných pomôcok.           .             


Popis existujúcej situácie:

Školský komplex budov bol postavený postupne v roku 1967  v zmysle vtedy platných noriem tepelnotechnických vlastností. Tieto budovy nevyhovujú súčasným požiadavkám  a platným normám v oblasti stavebníctva. Obvodové konštrukcie stavieb sú tvorené keramickou tvarovkou CD 375mm, strecha budov je plochá s asfaltovou krytinou. Na základe zhodnotenia skutkového stavu objektov z pohľadu ich energetickej náročnosti sú objekty nevyhovujúce.

Popis očakávaného stavu:

Rekonštrukcia objektov po výmene plastových okien, úprave povrchu obvodových stien a doplnenie tepelnej izolácie umožní významnú úsporu nákladov na energie. Na základe zhodnotenia energetických parametrov objektov súčasného stavu a nového stavu dôjde k úspore paliva za rok 44-49%. Rekonštrukcia objektov z estetického hľadiska  skrášli bezprostredné okolie a bude mať pozitívny dopad na deti navštevujúce základnú a materskú školu ako aj na obyvateľov obce.

 

Fotogaléria - Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Bystričany

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia