Navigácia

Obsah

Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany

projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

 

Revitalizácia

Žiadateľ: Obec Bystričany
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel
Kód projektu: 22140120245
Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany
Číslo zmluvy: Z2214012024501

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti a zatraktívnenie časti obce prostredníctvom regenerácie chodníkov, miestnej komunikácie a úpravami centrálnych verejných priestranstiev.


Popis existujúcej situácie:
Centrum obce je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave s vysokou úrovňou fyzického opotrebenia a s nízkym štandardom technického vybavenia. Absentujú chodníky a zachované úseky nezodpovedajú bezpečnostným kritériám. Obec nemá funkčný priestor v okolí obecného úradu pre zhromažďovanie občanov pri organizovaní kultúrno – spoločenských akcií, park obce nie je osvetlený, absentuje detské ihrisko a kultivovaný oddychový priestor pre obyvateľov obce. Havarijný stav miestnej komunikácie kopírujúcej časť parku si vyžaduje jej rekonštrukciu. Centrum obce je dopravne prepojené medzimestskou dopravou, avšak chýba autobusová zástavka. Na verejných priestranstvách je akútna potreba lavičiek a smetných košov.

Popis očakávaného stavu:
Regeneráciou centrálnej zóny obce sa posilní vybavenosť územia, zlepšia sa dopravno – prevádzkové pomery pre autobusovú dopravu a pre peších. Rekonštrukciou miestnych komunikácii dôjde k výraznému nárastu bezpečnosti. Úpravou verejnej zelene, zhromažďovacích priestranstiev, stavbou verejného osvetlenia, detského ihriska s doplnením o lavičky a smetné koše získa obec vysoko estetické a účelne využívané plochy pre občanov. Výtvarným akcentom parku bude osadenie „obecného kameňa“ v ploche dláždenia a drevenej plastiky v trávniku. Všetky aktivity povedú k zatraktívneniu revitalizovaného priestoru, čím dôjde k rastu konkurencieschopnosti a zvýšeniu návštevnosti obce.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Celková situácia [PDF - 956kB]

Situácia objektovej skladby [PDF - 1 MB]

 

Fotogaléria - Fotodolumentácia - Revitalizácia zóny

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

Rekonštrukcia