Navigácia

Obsah

IROP MPRV EFRR

             

 

Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany

 

Základné informácie o projekte:

 

Názov projektu:                                  Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany

Kód ITMS2014+:                                302041N030

                                                               Prijímateľ:   Obec Bystričany,   

Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

Miesto realizácie projektu:   Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Prievidza, Bystričany

Poskytovateľ:                                      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

V zastúpení:                                        Trenčiansky samosprávny kraj

Operačný program:                            Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:     Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Špecifický cieľ:   Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Kód výzvy:  IROP-PO4-SC421-2017-19

 

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

1/2019-12/2022

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

24.10.2018

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:         2 662 829,20 EUR

Maximálna výška NFP (95 %):                       2 529 687,74 EUR

Výška spolufinancovania (5 %):                       133 141,46 EUR

 

Stručný popis a cieľ projektu:

 

Dlhodobou prioritou samosprávy obce Bystričany je zlepšiť a rozšíriť miestne základné služby a súvisiacu infraštruktúru s cieľom rozvoja obce a jej hospodárskeho potenciálu, zlepšiť kvalitu života obyvateľov a kvalitu poskytovania verejných služieb; v neposlednom rade zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. Hlavný cieľ projektu žiadateľa zvýšiť počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd v obci Bystričany“, je v súlade so ŠC 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Žiadateľ bude realizovať jednu hlavnú aktivitu – Výstavba kanalizácie a rekonštrukcia ČOV. Výstupom realizácie aktivity bude rozšírenie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV prostredníctvom dobudovania stokových sietí a zvýšenie parametrov existujúcej ČOV v obci Bystričany prostredníctvom rozšírenia jej kapacity.

 

Hlavná aktivita projektu:

 

  • Výstavba kanalizácie a rekonštrukcia ČOV

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

                   

 

MPRV IROP eu

       www.ec.europa.eu                                    www.irop.sk                                    www.europa.eu                                                       

https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=&art_predmet=IROP-Z-302041N030-421-19&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=62397863aea9c