Navigácia

Obsah

Zlepšenie systému odpadového hospodárstva

so zameraním na separovaný zber a kompostovanie odpadu

 

ZlepšenieŽiadateľ: Obec Bystričany
Program: Operačný program Základná infraštruktúra
Priorita: Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie: 2.3. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva
Názov projektu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva so zameraním na separovaný zber a kompostovanie odpadu
Číslo zmluvy: 011/2.3/2006
Kód projektu: 11420300111

Obec Bystričany doručila Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku dňa 28.12.2005 na Ministerstvo životného prostredia SR. Rozhodnutie ministra životného prostredia o schválení žiadosti bolo obci doručené dňa 15.5.2006.

Dodávateľom stavebných prác sa stala firma STS, s.r.o., Stavebno – obchodná spoločnosť, Záhradnícka č. 3, 971 01 Prievidza na základe výsledkov verejnej súťaže. Technologické zariadenia (napr.: univerzálny nosič náradia, Lis Ekosack 50, drtič biologického odpadu) boli zakúpené od viacerých dodávateľov podľa výsledkov verejného obstarávania.

Ciele projektu

Ciele projektu sú zároveň v súlade s cieľmi štátnej environmentálnej politiky, a to v oblasti: skvalitnenia separovaného zberu odpadov s predpokladom zníženia množstva komunálneho odpadu minimalizovania negatívneho vplyvu odpadov zabezpečenia maximálneho zhodnotenia vo forme druhotných surovín spracovávania a využívanie biologických odpadov na organické hnojivá.

Hlavným cieľom projektu je výstavba kompostovacieho zariadenia Obec Bystričany a skvalitnenie zavedeného programu odpadového hospodárstva a následné materiálové a energetické zhodnocovanie odpadu v prospech hospodárenia obce.

Realizácia hlavného cieľa v rámci odpadového hospodárstva bude smerovať k zvyšovaniu množstva vyseparovaných zložiek odpadov a jeho následnému zhodnocovaniu alebo resp. jeho opätovným použitím bude umožnené získavanie druhotných surovín pre ich ďalšie uplatnenie.