Navigácia

Obsah

OBECNÁ MATRIKA

facebook | instagram | linkedin

 


 

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. V obci Bystričany sa štátne matriky vedú od ich počiatku, t.j. od roku 1895. Naše prvé matričné knihy (1895-1906) sú odovzdané v oblastnom archíve pobočka Bojnice. Na matričnom úrade v Bystričanoch uchovávame zápisy od roku 1907. 

Do matričných kníh sa zapisujú matričné udalosti (narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia), ktoré sa udiali na území našej obce.

Do roku 1950 sa zapisovali na našom matričnom úrade i matričné udalosti, ktoré nastali v susedných obciach Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom. Matričné udalosti (narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia), ktoré sa udiali občanom v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave. Okrem toho sa zapisujú do matričných kníh i údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. 

Matričný úrad vyhotovuje na písomnú žiadosť úradný výpis (rodný list, sobášny list, úmrtný list ) osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci). Spomínaným osobám matričný úrad taktiež na písomnú žiadosť umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy.

Poplatok za vydanie úradného výpisu (rodný, sobášny, úmrtný list) je 5,00 Eur v hotovosti.Úradný výpis, ktorý je vydaný ako prvý po novovzniknutej udalosti (pri narodení, sobáši, úmrtí) sa nespoplatňuje. Poplatok za nazretie do matriky a vykonanie výpisu je spoplatnené za každý zväzok matriky sumou 1,50 Eur v hotovosti.

 

Osvedčovanie podpisov a listín


Obecný úrad v Bystričanoch vykonáva od roku 2002 prenesenú kompetenciu z matriky osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie fotokópie listín. Od tejto doby sa správne poplatky za tieto úkony nevyberajú v kolkových známkach, ale v hotovosti do pokladne obce. 

Pri osvedčení podpisu je potrebné, aby sa na obecný úrad dostavila osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, osobne a predložila platný občiansky preukaz a doklad, na ktorom chce podpis osvedčiť. Poplatok za osvedčenie podpisu na listine je 2,00 Eur v hotovosti za jeden podpis.

Pri osvedčení fotokópie listiny je potrebné predložiť originál a fotokópiu listiny, ktorú požadujete osvedčiť. Poplatok za osvedčenie fotokópie listiny je 2,00 Eur v hotovosti za každú začatú stranu listiny. 

Osvedčenie sa vykonáva na Obecnom úrade v Bystričanoch počas stránkových dní (pondelok, streda, piatok) a stránkových hodín.