Navigácia

Obsah

SLUŽBY, DANE A POPLATY

facebook | instagram | linkedin

 


 

Tlačivá

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania

Daň za psa

Evidenčná karta chovateľa psa

Odhlásenie psa z evidencie

Daň za ubytovanie

Ohlásenie daňovej povinnosti

príloha: Evidencia ubytovaných

Miestny poplatok za komunálny odpad

Oznámenie údajov pre vyrúbenie poplatku pre FO

Oznámenie údajov pre vyrúbenie poplatku pre PO

Žiadosť o odpustenie poplatku

 


Byty

Žiadosť o byt

Informačný list a vyhlásenie žiadateľa

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

 


Stavebné

Ohlásenie drobnej stavby, stavených úprav a udržiavacích prác

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Návrh na kolaudáciu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavby

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o zmenu užívania stavby

Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečistenia

 


Iné tlačivá

Čestné prehlásenie, splnomocnenie

Žiadosť o vydanie matričného dokladu

Žiadosť o výrub drevín

Súhlas k vydaniu detského rybárskeho lístka

Žiadosť o stravovanie

 

Za drobný stavebný odpad platíme od 1. júla po novom. Určuje to zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok za tento druh odpadu je obec povinná vyrúbiť podľa  §78, bod č.1 písm. „c“ zákona č. 582/2004 2004 Z.z., v medziach „najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“ Na základe týchto zákonov obec spracovala Všeobecne záväzné nariadenia č.3/2015 a č. 1/2016 .

Občania môžu drobné stavebné odpady priviezť tak ako doteraz na medziskládku stavebného odpadu na ulici Dlhá. Poplatok za drobný stavebný odpad je 0,020 eur na kilogram (20,- eur na tonu) a jeho výška je stanovená podľa zákona  č. 582/2004  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení. V prípade potreby uloženia drobného stavebného odpadu na medziskládku vopred kontaktujte pracovníka Termal Bystričany, prísp. org., na t. č. 0908 553 840, 0905 202 448, s ktorým si dohodnete presný termín a čas uloženia odpadu, pretože skládka drobného stavebného odpadu je bežne uzamknutá a uloženie odpadu do jej priestorov nie je možné. Termín uloženia je možné si v pracovných dňoch dohodnúť od 7.00 hod. do 15.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.

Kontakty aj bližšie informácie sú uvedené na informačnej tabuli na medziskládke odpadu a na internetovej stránke obce. Zamestnanec, vám vystaví doklad o množstve odpadu a ten je podkladom pre určenie výšky poplatku za uloženie odpadu. Poplatok uhradí občan v hotovosti na obecnom úrade. Je zákázané ukladať tento odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, či na verejné priestranstvá v katastri obce alebo mimo katastra obce.

Druhy stavebného odpadu, ktoré sú povolené ukladať na skládku drobného stavebného odpadu sú nasledovné:

Betón: ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb.

Tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb. Obkladačky, dlaždice a keramika: ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách, či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien, múrov a podobne.

 

MEDZISKLÁDKA DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU OBCE

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD :

 

Drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď... Sú to stavby, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade v príslušnej obci a nevyžaduje sa stavebné povolenie. V prípade, že na úpravy stavieb bolo vydané stavebné povolenie, stavebník je povinný v zmysle zákona zlikvidovať sám na vlastné náklady.

Druhy stavebného odpadu, ktoré sú povolené ukladať na skládku drobného stavebného odpadu:

Betón: ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb.

Tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb.

Obkladačky, dlaždice a keramika: ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách, či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien, múrov

a podobne.

 

V ZMYSLE VZN OBCE BYSTRIČANY č.3/2015 čl.3 odst.3 OBČANIA OBCE SÚ POVINNÍ ZA ULOŽENIE DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU BEZ OBSAHU ŠKODLIVÍN UHRADIŤ V POKLADNI OBCE BYSTRIČANY 0,02 eura/ kg.

V prípade potreby uloženia drobného stavebného odpadu na skládku kontaktujte pracovníka Termal Bystričany, príspevková organizácia, s ktorým si dohodnete presný termín a čas uloženia odpadu, pretože skládka drobného stavebného odpadu je bežne uzamknutá a uloženie odpadu do jej priestorov nie je možné.

 

KONTAKT: 0908 553 840, 0905 202 448

Termín uloženia je možné si vopred dohodnúť :

- v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.

 

Ukladanie odpadu je možné si vopred dohodnúť na čas:

- v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.,

 

- v sobotu od 9.00 hod. do 11.00hod.

 

---------------------------------------------------------------------

Spôsob separovania odpadu v obci Bystričany

 

KOMUNÁLNY ODPAD

-         je odpad z domácností

-         vývoz každý štvrtok v párnom týždni

-         výmena kuka nádoby za poplatok vo výške 15,00 eur na obecnom úrade

 

OBJEMNÝ ODPAD

-         je odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá zberovým nádobám

-         vývoz dvakrát ročne

 

PET FĽAŠE

-         plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, z rôznych nápojov

-         na zber PET fliaš sú v obci rozmiestnené 1100 L kontajnery

-         fľaše je potrebné pre zníženie objemu postláčať, uzavrieť

-         vývoz zabezpečuje obec podľa potreby (podľa ich naplnenia)

 

SKLO

-         na zber skla slúžia 1100 L kontajnery, ktoré sú rozmiestnené po obci

-         vývoz skla zabezpečuje obec podľa potreby (podľa ich naplnenia)

 

PAPIER

-         medzi papier zaraďujeme: noviny, časopisy, katalógy, prospekty,  reklamné letáky,  listy,

          staré zošity, bloky, knihy

-         vývoz zabezpečuje obec dvakrát ročne

-         papier je potrebné zviazať do balíkov a vo vývozný termín vyložiť pred     rodinné domy

 

NEBEZPEČNÉ ODPADY a ELEKTROODPADY

-         oprávnená organizácia zabezpečí vývoz ekovozidlom dvakrát do roka

-         občania budú o podrobnostiach vývozu informovaní prostredníctvom miestneho

          rozhlasu

 

ŽELEZO

-         skladovať ho treba doma

-         vývoz zabezpečuje obec dvakrát ročne

 

BIOODPAD – odpad z údržby zelene

-         odpad z kosenia trávy, hrabania lístia, orezávania stromov, pozberové zvyšky ovocia

          a zeleniny

-         vývoz vlastnými dopravnými prostriedkami na miestne kompostovisko  v areáli čističky

          odpadových vôd

 

Informácie k vybavovaniu žiadostí o výrub drevín

v roku 2015

 

Obec Bystričany v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín.  Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch  po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, ak žiadateľom nie je sám vlastník.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, to je od 1. októbra do 31. marca.

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2 

Ustanovenie pod písmenom  a)  sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene. 

 

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu.  Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku  môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.

Ten, kto z dôvodu  uvedeného  pod  písm.  b) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,

  

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

 Ten, kto z dôvodu  uvedeného  pod písm.  d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 

e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov

 Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku pod písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu; oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prípady podľa § 9 ods. 1 písm. l). Orgán ochrany prírody môže v tejto lehote  určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo  výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

 g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

 h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

 i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

 j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e)§ 16 ods. 1 písm. a)].

   Občan, ktorý plánuje uskutočniť výrub drevín, vyplní žiadosť o súhlas na výrub drevín.  Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou (§ 82 ods.2 zákona č. 453/2002 o ochrane prírody a krajiny).

 

Žiadosť o výrub drevín

 

Prílohy k žiadosti :

-  List vlastníctva alebo iný doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom stromy rastú

-  Snímka z pozemkovej mapy so zákresom drevín a krov, na výrub ktorých sa podáva žiadosť

-   Správny poplatok (platí sa v hotovosti do pokladne obce) v hodnote 10,00 eur, ak ide o fyzickú osobu a 100,00 eur, ak ide o právnickú osobu

 

Správne konania obce Bystričany

podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

 

 

Správne konanie č. 399/2018 zo dňa 16.11.2018