Obsah

Pamiatky obce

 Kostol sv. Anny v Chalmovej

 

Kostol

 

Románsky kostol sv. Anny v Chalmovej bol postavený v 12. storočí, ktorý bol postavený na vŕšku za dedinou uprostred cintorína. Sila cirkvi a náboženského cítenia sa odrazila v tejto veľkolepej sakrálnej architektúre. Pôvodný románsky kostol, orientovaný na východ, mal polkruhovú apsidu ( výklenok pričlenený k hlavnému priestoru, v tomto prípade polkruhového, môže byť aj polygonálneho či podkovového tvaru, v ktorom je v chrámoch umiestnená oltárna časť ), zaklenutú konchou ( poľgulový klenbový útvar polkruhového pôdorysu, uzatvárajúci apsidu alebo iný polkuhový výklenok ) a krátku pozdĺžnu loď s rovným stropom. Pri úpravách v 16. storočí sa loď preklenula valenou klenbou s hrebienkovými lunetami, medzi kotrými vypĺňa priestor štukové štvorlístkové zrkadlo a apsida bola z vonkajšej strany podopretá dvomi mohutnými šikmými opornými pilierami. Celá dispozícia kostola sa zmenila v roku 1730, keď sa prelomila južná strana pôvodnej lode a objekt bol rozšírený novou, väčšou, priečne postavenou loďou a predstavanou vežou. Predošlá loď kostola bola prerobená na presbytérium ( mierne zvýšené priestransto pri hlavnom oltári pre duchovných a spevákov ) a z apsidy, ktorú oddelili od lode plným múrom, sa stala sakristia. Polkruhový pôdorys sakristie, zreteľne viditeľný i z vonkajšieho pohľadu, dáva tušiť vzhľad originálneho románskeho kostola. Presbytérium si zachovalo klenbu, ktorú získalo pri renesančnej prestavbe, v rohoch dosadajúcu na stĺpy bez zúženého drieku s rímsovými hlavicami. Priestoru dominuje hlavný oltár na dvojstupňovo vyvýšenej ploche, zasvätený sv. Anne, s ústrednou sochou svätice a malej Panny Márie a s klačiacimi anjelmi v bočných nikách oltára. Svätá Anna bola podľa raného apokryfného, teda nepravého evanjelia sv. Jakuba, matkou Panny Márie a manželkou sv. Joachima. Pochádzala z Betlehema zo starozákonného kňazského rodu Lévi. Ako 24-ročná sa zasnúbila so sv. Joachimom, s ktorým dlhé roky žili v manželstve ako prosperujúci pastieri. Zisky svojho hospodárstva delili medzi jeruzalemský chrám a chodobných a len tretinu si nechávali pre seba. Dlho nemali dieťa. Bezdetnosť sa pokladala v Izraeli za Boží trest a ľudia otvorene pohŕdali manželmi, ktorí nemali potomkov. Keď na slávnosti zasľúbenia zbadal veľkňaž Izachar Joachima prinášať obetu spolu s ostatnými, nechcel mu dovoliť ukázať sa a obetovať s tými, ktorí majú deti. Joachim sa štyridsať dní postil a modlil v púšti, zatiaľ čo Anna sa modlila pod vavrínovým krom. Obom sa zjavil anjel a sľúbil im, že budú mať dieťa. Anna v 44 rokoch porodila dcéru Máriu, ktorú ako trojročnú rodičia zasvätili Pánovi v chráme.Úcta k sv. Anne sa rozšírili na kresťanskom východe a už vo 4.-5. storočí vznikol v Jeruzaleme kostol zasvätený sv. Anne a sv. Joachimovi. Na kresťanskom západe sa začalo uctievanie sv. Anny v 8. storočí, ale do cirkevnej liturgie preniklo až v neskorom stredoveku v 10.-12. storočí, takže Kostol sv. Anny v Chalmovej patrí medzi prvé zasvätené tejto patrónke.

 

 

 

Park v Chalmovej je najzachovalejším objektom v celej oblasti, bohatým na domáce listnáče, javory, jasene, brezy a niektoré cudzokrajné ihličňany, najmä smreky a cyprušteky. V parku dominuje starobylý kaštieľ z prvej polovice 17. storočia, dnes jedna z mála obývaných kutúrnych pamiatok na hornej Nitre.