Obsah

Rekonštrukcia miestnej komunikácie,

chodníka a dažďovej kanalizácie v Obci Bystričany
 

Vstupom Slovenska do Európskej únie sa rozšírili možnosti vyrovnávania rozdielov v mnohých oblastiach či v porovnaní Slovenska ako štátu s inými členskými krajinami Európskej únie, alebo v rámci samotného Slovenska.Žiadateľ: Obec Bystričany
Program: Operačný program Základná infraštruktúra
Opatrenie: 3.4 Renovácia a rozvoj obcí
Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a dažďovej kanalizácie v Obci Bystričany
Číslo zmluvy: 2004-OPZI-34/B-TN-0005
Kód projektu: 11430400389

AutoObec Bystričany doručila Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku dňa 3.2.2005 na Trenčiansky samosprávny kraj. Oznámenie o schválení žiadosti obdržala obec z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30.11.2005.

Dodávateľom stavebných prác sa stala firma OSP, a.s., Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie. Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza, na základe verejnej súťaže zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania.

 

Ciele projektu

1. Kvalitatívne zlepšenie cestnej infraštruktúry v Obci Bystričany
2. Kvalitatívne zlepšenie kanalizačného systému v Obci Bystričany
3. Zatraktívnenie oblasti pre cestovný ruch
4. Podpora vyváženého regionálneho rozvoja
5. Zvýšenie konkurencieschopnosti Obce Bystričany v dôsledku kvalitatívneho zlepšenia miestnych komunikácii
6. Podpora miestneho podnikania a vidieckeho turizmu

Účel využitia prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Schválený rozpočet (v Sk):

Celkové náklady: 100 % - 11 671 132,06
Príspevok ERDF: 75% - 8 753 349,05
Príspevok štátneho rozpočtu SR: 20% - 2 334 226,41
Vlastné zdroje obce: 5% - 583 556,60

Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa využili jednak na opravu miestnej komunikácie – ulice SNP a chodníka, jednak na rekonštrukciu dažďovej kanalizácie v obci. Komunikácia – ulica SNP je príjazdovou komunikáciou k zástavbe rodinných domov, preto bola potrebná jej rekonštrukcia. Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie bude slúžiť k odvedeniu dažďových vôd z miestnej komunikácie a z obytných domov. Realizácia projektu kvalitatívne zlepší infraštruktúru a umožní rozvoj podnikateľských aktivít, pričom má úzku previazanosť s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.