Obsah

Základné informácie o projekte:

 

Názov projektu:                             Vybudovanie voľného wifi pripojenia v obci Bystričany

Kód ITMS2014+:                           311071CFN5

Prijímateľ:                                      Obec Bystričany

Poskytovateľ:                                Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Operačný program:                      OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020

Konkrétny cieľ:                              7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Kód výzvy:                                     OPII-2021/7/18-DOP

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:         14 500,00 EUR

Maximálna výška NFP (95 %):                       13 775,00 EUR

Výška spolufinancovania (5 %):                          725,00 EUR

Stručný popis a cieľ projektu:

 

Projekt súvisí s vybudovaním WiFi prístupových bodov na verejných priestranstvách, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Bystričany k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

1. Budova Kultúrneho domu-Vieska - 1 interný prístupový bod: parc. č. 184/3; LV č. 1

2. Areál Kocka (pri kultúrnom dome na Vieske) - 1 externý prístupový bod: parc. č. 184/4; LV č. 1

3. Námestie pri bytovkách - 1 externý prístupový bod: parc. č. 30; LV č. 1

4. Ihrisko (tribúna a šatne) - 1 externý prístupový bod: parc. č. 453/2; LV. č. 1

5. Základná škola + telocvičňa - 1 externý prístupový bod + 1 interný prístupový bod: parc. č. 817; LV č.1

6. Námestie pred Obecným úradom - 1 externý prístupový bod: parc. č. 642/7; LV č. 1

7. Detské ihrisko - 1 externý prístupový bod: parc. č. 1311; LV č. 2014

8. Park "Vŕšky" - 1 externý prístupový bod: parc. č. 866/68; LV č. 1

9. Lekár (zdravotné stredisko) - 1 interný prístupový bod: parc. č.: 29; LV č. 1

10. Dom kultúry Bystričany - 1 interný prístupový bod: parc. č.: 5/2; LV č. 1

Uvedené je podporené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov z mapového klienta ZBGIS.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete                   na www.opii.gov.sk"

Vybudovanie voľného wifi pripojenia v obci Bystričany