Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

OTVORENEJŠIA SAMOSPRÁVA JE PRIORITA

Podarilo sa nám splniť ďalší prísľub, ktorým je nahrávanie a zverejňovanie oficiálnych záznamov z verejných zasadnutí zastupiteľstva obce Bystričany. Prvý záznam z 25. mája 2020 už nájdete aj na našom novom a jedinom oficiálnom YouTube kanáli Obec Bystričany. celý text

náš tip | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie oznamu - Stavba: "Vedenie 2x400kV Križovany-Bystričany"

Slovenská elektrizačná prenosová sústava,a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, ako majiteľ a prevádzkovateľ budúcej elektroenergetickej stavby "Vedenie 2x400kV Križovany - Bystričany" oznamuje,
že od 22.05.2020 je na predmetnej stavbe plánovaná skúška prevádzkovým napätím, a preto upozorňujeme občanov, že od uvedeného termínu bude novobudované elektrické vedenie pod elektrickým napätím 220kV. celý text

ostatné, náš tip | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Preventívne opatrenia zo strany obce Bystričany - Dôležité informácie

na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR celý text

ostatné, náš tip | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušenie stránkových dní na OcÚ v Bystričanoch

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a odporučenia krízového štábu obce Bystričany zo dňa 9. marca 2020 na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 obec Bystričany ruší stránkové dni na Obecnom úrade v Bystričanoch s platnosťou od 11.3.2020 do odvolania.
celý text

ostatné, náš tip | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky Volieb do NR SR 2020 v obci Bystričany

Výsledky Volieb do NR SR 2020 v obci Bystričany zo dňa 29.02.2020 celý text

ostatné, náš tip | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia a usmernenie zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR

Informácia a usmernenie zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 27.02.2020 celý text

ostatné, náš tip | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Stavanie mája 2020

Stavanie mája 2020 v obci Bystričany celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM POŠTY v Bystričanoch

S účinnosťou od 23.4.2020 sa na pošte v Bystričanoch
obnovuje platnosť otváracích hodín pre verejnosť a to nasledovne:
celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

povinnosti pre štátne orgány a orgány územnej samosprávy celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemný odpad

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že vývoz veľkoobjemného odpadu sa v obci Bystričany uskutoční dňa 15. apríla 2020 celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o odložení vývozu nebezpečného odpadu a elektro odpadu

Oznamujeme občanom, že obec Bystričany odkladá vývoz nebezpečného odpadu a elektro odpadu, ktorý sa mal konať 8.apríla, v súvislosti s pandemickým ochorením COVID - 19.

O náhradnom termíne vývozu Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a na webovom sídle obce.
celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o doručovaní rozhodnutí miestnych daní a poplatkov do domácností

Starosta obce Bystričany oznamuje občanom, že v týchto dňoch budú do domácností doručované rozhodnutia – za daň z nehnuteľností, za daň za psa a za miestny poplatok za komunálny odpad, prostredníctvom zamestnancov obce.
celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zrušení konania vo veci vydania stavebného povolenia: " Priame pripojenie spoločnosti FORTISCHEM do PS SEPS, časť Rozvodňa Bytričany "

Obec Bystričany v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch týmto oznamuje, že konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu "Priame pripojenie spoločnosti FORTISCHEM do PS SEPS, časť Rozvodňa Bystričany"
- stavebný objekt SO 680 Vnútorné komunikácie a spevnené plochy
- stavebné objekty SO od 01 do 526 podrobne uvedené v oznámení
zvolané na deň 31.marca 2020 so stretnutím na Obecnom úrade v Bystričanoch sa NEUSKUTOČNÍ ,
z dôvodu mimoriadnej krízovej situácie a dodržiavania nutných preventívnych opatrení pred šíriacou sa nákazou
COVID - 19. O náhradnom termíne budete včas informovaní. Ďakujeme za Vaše porozumenie!
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Stravovanie pre všetkých dôchodcov v obci

- možnosť pre všetkých dôchodcov v obci prihlásiť sa na stravovanie v školskej jedálni
- stravovanie sa uskutoční formou donášky obedov, ktoré budú rozvážané na adresy stravníkov v jednorázových plastových obaloch, ktoré zabezpečila obec na svoje náklady
- bližšie informácie Vám poskytne zamestnankyňa obecného úradu, p. Kissová na tel. č.: 0918 510 116 celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie účastníkom konania "Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany"

Spoločný obecný úrad Nováky v zastúpení obce Oslany týmto oznamuje účastníkom konania,
o líniovej stavbe ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ VODY v INTRAVILÁNE OBCE BYSTRIČANY ( časť Vŕšky) ,
ktorí dostali oznámenie o konaní na deň 17.marec 2020,
čo je tento najbližší utorok so začiatkom 9.30 hod. na Obecnom úrade v Bystričanoch,
že toto konanie sa NEUSKUTOČNÍ, z dôvodu dodržiavania nutných preventívnych opatrení pred šíriacou sa nákazou.
O náhradnom termíne budete včas informovaní. Ďakujeme za Vaše porozumenie!
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu odpadu

v roku 2020 celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Pracovná ponuka - Kameraman - zasadnutia OZ, verejné prerokovania, reportáže v obci Bystričany

Vytváranie audiovizuálneho obsahu počas zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bystričany, počas verejných prerokovaní, reportáží a zaujímavostí v obci v rámci zvyšovania otvorenosti a transparentnosti verejnej správy celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Obec Bystričany

Novoročný príhovor starostu obce Bystričany

Novoročný príhovor starostu obce Bystričany celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
zmena otváracích hodín

OZNAM

Zmena úradných hodín celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie obyvateľov, ktorí oslávili krásne životné jubileá 60,70,80 rokov starostom obce dňa 5. novembra 2019 v sále kultúrneho domu v Bystričanoch. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Úcta k starším 2019

Slávnostné posedenie pre seniorov celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Gastro dni obce Bystričany a slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice v Bystričanoch

Gastro dni obce Bystričany a slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice v Bystričanoch konané dňa 28.9.2019 celý text

ostatné | 28. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Oslavy 75. výročia SNP 1

Oslavy 75. výročia SNP

Výstup na pohorie Vtáčnik a spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP celý text

ostatné | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
11. ročník festivalu „Dychovky pod Vtáčnikom“ 1

11. ročník festivalu „Dychovky pod Vtáčnikom“

Dňa 17.augusta 2019 sa v prírodnom amfiteátri v našej obci uskutočnil 11.ročník festivalu „Dychovky pod Vtáčnikom“ celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
IBV-mapka

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: „Predaj nehnuteľností - stavebných pozemkov pre účely individuálnej bytovej výstavby ul. Dlhá Bystričany“

OBEC BYSTRIČANY vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností
„Stavebných pozemkov pre účely individuálnej bytovej výstavby na ul. Dlhá Bystričany“


celý text

ostatné | 12. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky hlasovania

"Voľby prezidenta SR" celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM O VÝRUBE DREVÍN NA POZEMKOCH OBCE BYSTRIČANY

Obec Bystričany oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2019 sa uskutoční na pozemkoch obce Bystričany výrub drevín. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhodnotenie štandardov kvality pitnej vody z verejného vodovodu

za rok 2018 celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Hrobové miesta

PREDĹŽENIE NÁJMU HROBOVÝCH MIEST celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia o úrovni vytriedenia KO

v obci Bystričany za rok 2018 celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

25. mája 2019 celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

VOĽBY

Voľby prezidenta Slovenskej republiky celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Kompostovanie a využitie biologického odpadu

informačné letáky MŽP SR celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
630. výročie obce  1

630. výročie obce

výročie prvej písomnej zmienky obce Bystričany celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Výstava umeleckých diel, publikácií a ocenení rodákov obce Bystričany 1

Výstava umeleckých diel, publikácií a ocenení rodákov obce Bystričany

v auguste 2018 celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Vítame jar na vicykli 1

Vítame jar na bicykli


ostatné | 6. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Inšpirácie k veľkonočným sviatkom 1

Inšpirácie k veľkonočným sviatkom

23.3.2018 celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA 1

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Dotazník celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Z BYSTRIČIANSKEJ  KAPSY 1

Z BYSTRIČIANSKEJ KAPSY

Obecné noviny občanov Bystričian
celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vianočné trhy v centrálnej zóne obce Bystričany

konané dňa 15. decembra 2017 celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Mikuláš v obci Bystričany 1

Mikuláš v obci Bystričany

5. december 2017 celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Prijatie jubilantov obce  1

Prijatie jubilantov obce

v roku 2017 celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 1

Výsledky hlasovania

"Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017" celý text

ostatné | 4. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Výročie SNP, Výstup na Vtáčnik, Pálenie vatry 1

Výročie SNP, Výstup na Vtáčnik, Pálenie vatry

26. august 2017 celý text

ostatné | 26. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Realizácia projektu spolufinancovaného Európskou úniou

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BYSTRIČANY

AKTUALIZÁCIA 2015, ZMENY A DOPLNKY Č.2... celý text

ostatné | 22. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vianoce v centre obce

22.12. 2012... celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Vítanie

Nového roka 2017... celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie jubilantov

obce v roku 2016... celý text

ostatné | 29. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Stretnutie s Mikulášom

v decembri 2016... celý text

ostatné | 29. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Október 2016

mesiac úcty k starším... celý text

ostatné | 9. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Oslavy SNP 2016

Výstup na pohorie Vtáčnik a pálenie vatry ... celý text

ostatné | 6. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň obce Bystričany 2016

20. august 2016... celý text

ostatné | 2. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Zájazd do Terchovej

6. august 2016... celý text

ostatné | 9. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Ukladanie stavebného odpadu na skládku

Oznam... celý text

ostatné | 5. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie predškolákov starostom obce

v roku 2016... celý text

ostatné | 1. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Rozlúčka s deviatakmi

v roku 2016... celý text

ostatné | 28. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Uvítanie detí do života

máj 2016... celý text

ostatné | 14. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň matiek

kultúrne podujatie v roku 2016... celý text

ostatné | 16. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vítame jar na bicykli

2. ročník podujatia... celý text

ostatné | 13. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Sadenie mája

v centrálnej zóne obce... celý text

ostatné | 13. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň učiteľov

slávnostné prijatie v roku 2016... celý text

ostatné | 14. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber odpadu

harmonogram... celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Inšpirácie k Veľkej noci

článok z uskutočneného podujatia... celý text

ostatné | 14. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Výsledky hlasovania

"Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016"... celý text

ostatné | 7. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vianoce v centre obce

v roku 2015... celý text

ostatné | 30. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Stretnutie s Mikulášom

v centrálnej zóne obce... celý text

ostatné | 15. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Uvítanie detí do života

v novembri 2015... celý text

ostatné | 14. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie jubilantov

v roku 2015... celý text

ostatné | 9. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Október

mesiac úcty k starším... celý text

ostatné | 28. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

71. výročie SNP

pálenie vatry... celý text

ostatné | 10. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň obce Bystričany 2015

Festival dychových hudieb... celý text

ostatné | 25. 8. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Stretnutie Viesok Slovenska 2015, VIII. ročník

v obci Považany... celý text

ostatné | 20. 7. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Odovzdanie vozidla

DHZ Bystričany... celý text

ostatné | 1. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

Oznam o uvoľnení

nájomného bytu... celý text

ostatné | 23. 6. 2015 | Autor: Správce Webu

Minifitness centrum

otvorenie... celý text

ostatné | 5. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Stavanie mája

v roku 2015... celý text

ostatné | 28. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň matiek

v roku 2015... celý text

ostatné | 28. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Počet podpisov pod

petične hárky... celý text

ostatné | 20. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Uvítanie detí do života

apríl 2015... celý text

ostatné | 14. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vítali sme jar na bicykli

apríl 2015... celý text

ostatné | 14. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Petícia na záchranu lokality Hrádok

v pohorí Vtáčnik pred jej zničením ťažbou kameňa... celý text

ostatné | 15. 4. 2015 | Autor: Správce Webu

Deň učiteľov

2015... celý text

ostatné | 8. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Fašiangy v obci Bystričany

2015 ... celý text

ostatné | 17. 3. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Ukážky jedál s Veľkonočnou tematikou

zo dňa 17.marca 2015... celý text

ostatné | 12. 3. 2015 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber odpadu

v obci Bystričany... celý text

ostatné | 20. 2. 2015 | Autor: Správce Webu

Referendum - výsledky

7. február 2015... celý text

ostatné | 15. 1. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vianoce v centre obce

2015 ... celý text

ostatné | 15. 1. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Mikuláš v Bystričanoch

Stretnutie detí s Mikulášom v centre obce... celý text

ostatné | 10. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Jubilanti 2014

prijatie jubilantov starostom obce... celý text

ostatné | 4. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Vyhodnotenie rokov 2010 - 2014

obec Bystričany... celý text

ostatné | 2. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obce Bystričany

konané dňa 15.11.2014... celý text

ostatné | 18. 11. 2014 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Október - mesiac úcty k starším

posedenie pre seniorov 2014... celý text

ostatné | 30. 10. 2014 | Autor: Správce Webu

SK Polstrav Bystričany

extraliga mužov... celý text

ostatné | 6. 10. 2014 | Autor: Správce Webu

Uvedenie do prevádzky mini fitnes centra a posilňovne v obci Bystričany vybavením interiéru

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis... celý text

ostatné | 16. 9. 2014 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Oslavy 70. výročia SNP

30. augusta 2014... celý text

ostatné | 11. 9. 2014 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná