Obsah

          ERB Starosta Obce Bystričany                       

                   POZVÁNKA

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Bystričany, ktoré sa bude konať

v  pondelok  – 24.2.2020  o 16.00  hod. v kultúrnom dome na Vieske

stretnutie poslancov o 15.45 hod. pred obecným úradom

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie nehnuteľností „Stavebných pozemkov pre účely individuálnej bytovej výstavby ul. Dlhá Bystričany “
 7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu :

Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu :

Zadržiavanie dažďovej vody v obci Bystričany

 1. Zabezpečenie prenosu úloh príspevkovej organizácie TERMAL Bystričany na obec Bystričany
 2. Zverenie majetku obce do správy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ : školská jedáleň ( elektrický sporák)
 3. Žiadosť o príspevok pre n.o. Stredisko sociálnych služieb Kanianka, Zariadenie pre seniorov Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 24/36 na zakúpenie pomôcky Minilift 200 s hrudným pásom ThorxSling pre seniorov
 4. Žiadosť Ing. Petra Mikulu, bytom J. Kráľa 633/48, Bystričany o súhlas na zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce pre vybudovanie zemnej el. prípojky
 5. Žiadosť Stredoslovenskej distribučnej a.s. so sídlom v Žiline o zriadenie vecného bremena pre stavbu : Bystričany – Paučica – Zahustenie TS Paučica
 6. Žiadosť  Ľubomíra Gálusa, bytom Budovateľská 441/20, Bystričany o odkúpenie pozemku do vlastníctva obce
 7. Žiadosť Petra Berku a manželky Soni, bytom Bystričany, ul. 1. mája 30/20  o   odkúpenie pozemku do  vlastníctva obce 
 8. Žiadosť obce Čereňany o odkúpenie nehnuteľnosti – parcela CKN č.1127/2  vo vlastníctve obce Bystričany a zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce
 9. Žiadosť Mgr. Márie Uhlárovej, bytom Nováky o vydanie súhlasu na opravu polohy hranice medzi pozemkami
 10. Žiadosť Kynologického klubu, Adriana Gürtlerová, Mierová 79/14, Bystričany na prenájom  časti stavby vo vlastníctve obce v k.ú Chalmová  
 11. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2020
 12. Zmena platobných podmienok pri predaji stavebného pozemku parcela KN registra „C“ č.771/5
 13. Spracovanie  Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Obce Bystričany zhotoviteľom Ing. arch. Gabrielom Szalayom  - AGS ATELIÉR
 14. Žiadosť Ing. Mareka Beňušku, bytom V. Okružná 1025/26, Partizánske o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce
 15. Odmena hlavného kontrolóra obce
 16. Plat starostu obce
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver

 

 

V Bystričanoch 18.2.2020

                                                                                                                    

 

                                                                              

 

                                                                                                               Mgr. Filip Lukáč

                                                                                                                  starosta obce

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bystričany

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bystričany, ktoré sa bude konať dňa 24.2.2020 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome na Vieske celý text

ostatné, náš tip | 20. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov

súťaž o najkrajšie jablko a hrušku hornej Nitry... celý text

ostatné | 11. 11. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Október - mesiac úcty k starším

15.10.2013... celý text

ostatné | 23. 10. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Výstup na Vtáčnik 2013

Vatra zvrchovanosti... celý text

ostatné | 10. 9. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň obce Bystričany 2013

Festival dychových hudieb... celý text

ostatné | 6. 9. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie predškolákov 2013

rozlúčka s materskou školou... celý text

ostatné | 23. 7. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie deviatakov 2013

rozlúčka so základnou školou... celý text

ostatné | 23. 7. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

VI. ročník stretnutia Viesok

dňa 22.6.2013... celý text

ostatné | 23. 7. 2013 | Autor: Správce Webu

Slovenské elektrárne, a.s.

, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35829052, sú jedným z reklamných partnerov obce Bystričany. Ďakujeme za podporu... celý text

ostatné | 1. 7. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň matiek 2013

12. mája 2013... celý text

ostatné | 16. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Sadenie mája v obci

dňa 30.4.2013... celý text

ostatné | 9. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Uvítanie detí do života

dňa 2.5.2013... celý text

ostatné | 9. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vítanie jari

v našej obci... celý text

ostatné | 19. 4. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Monografia obce Bystričany

bola ocenená 1. miestom... celý text

ostatné | 16. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Deň učiteľov

28. marec... celý text

ostatné | 16. 4. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Fašiangy 2013

ľudová tradícia... celý text

ostatné | 19. 3. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Výstava vyšívaných obrazov

dňa 3.3.2013... celý text

ostatné | 19. 3. 2013 | Autor: Správce Webu

Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2013

odpustenie poplatku... celý text

ostatné | 15. 1. 2013 | Autor: Správce Webu

Silvester 2012

nový rok 2013... celý text

ostatné | 3. 1. 2013 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Mikuláš 2012

5. decembra 2012... celý text

ostatné | 10. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Posedenie pre jubilantov obce

dňa 27. novembra 2012... celý text

ostatné | 4. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Október - mesiac úcty k starším

Stretnutie s dôchodcami obce... celý text

ostatné | 22. 10. 2012 | Autor: Správce Webu

Vymenovanie do funkcie

riaditeľ ZŠsMŠ Bystričany... celý text

ostatné | 22. 10. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Výstup na Vtáčnik a vatra

pri príležitosti 68. výročia SNP... celý text

ostatné | 10. 9. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň obce Bystričany 2012

18.8.2012... celý text

ostatné | 30. 8. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Uvítanie detí do života

júl 2012... celý text

ostatné | 30. 7. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie predškolákov 2012

rozlúčka s materskou školou... celý text

ostatné | 13. 7. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie deviatakov 2012

rozlúčka so základnou školou... celý text

ostatné | 13. 7. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie stolnotenistov 2012

Polstrav Bystričany... celý text

ostatné | 13. 7. 2012 | Autor: Správce Webu

Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany

Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie... celý text

ostatné | 26. 6. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň matiek 2012

Zdravé buďte mamičky, váza je plná kvetín ...... celý text

ostatné | 15. 5. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Sadenie mája

dňa 30. apríla 2012... celý text

ostatné | 4. 5. 2012 | Autor: Správce Webu

TJ Dynamo Bystričany

Bystričiansky futbal... celý text

ostatné | 4. 4. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vítanie sviatkov jari v Bystričanoch

Vynášanie Moreny ...... celý text

ostatné | 23. 3. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

konané dňa 10. marca 2012... celý text

ostatné | 13. 3. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Hasičské vozidlo IVECO - DAILY

Slávnostné odovzdanie dňa 2. marca 2012... celý text

ostatné | 8. 3. 2012 | Autor: Správce Webu

Prenájom hrobových miest

Nájomné zmluvy na hrobové miesta... celý text

ostatné | 2. 2. 2012 | Autor: Správce Webu

Lekáreň Vitamín

Otvorenie lekárne v Bystričanoch... celý text

ostatné | 1. 2. 2012 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie jubilantov obce

v roku 2011... celý text

ostatné | 1. 12. 2011 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany

stavebné práce... celý text

ostatné | 15. 3. 2011 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany

projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR... celý text

ostatné | 1. 3. 2011 | Autor: Správce Webu

Ponuka na odpredaj

prebytočného nehnuteľného majetku... celý text

ostatné | 18. 2. 2011 | Autor: Správce Webu

Oznamy

Obec Bystričany zverejňuje nasledovné oznamy:... celý text

ostatné | 19. 11. 2010 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Výsledky komunálnych volieb 2010... celý text

ostatné | 3. 9. 2010 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Uvítanie detí do života

ZPOZ... celý text

ostatné | 7. 7. 2010 | Autor: Správce Webu
Foto 1

28. mája 2010

Nájomné byty... celý text

ostatné | 7. 7. 2010 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Sadenie mája

máj,máj,máj... celý text

ostatné | 23. 4. 2010 | Autor: Správce Webu
Foto 1

ZLATÁ SVADBA

50. výročie sobáša... celý text

ostatné | 18. 2. 2010 | Autor: Správce Webu

Slávnostný obrad

Prijatie jubilantov starostom obce... celý text

ostatné | 23. 11. 2009 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Fašiangy v obci Bystričany v 21. - 24. 2. 2009

Fašiangy - február 2009... celý text

ostatné | 12. 2. 2009 | Autor: Správce Webu

Firmy v obci

COOP Jednota, spotrebné družstvo – predajňa v obci Bystričany, so sídlom na ulici M . Nešpora č. 4/3 Môj obchod, Radovan Páleš, pr...Počet zobrazení: 5459. celý text

ostatné | 13. 9. 2007 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Rekonštrukcia miestnej komunikácie,

chodníka a dažďovej kanalizácie v Obci Bystričany... celý text

ostatné | 13. 9. 2007 | Autor: Správce Webu

Obecný úrad Bystričany

Obec Bystričany Mirka Nešpora 1/17 972 45 Bystričany Tel.: 046/5493120, 5493009 Fax: 046/5493122 celý text

ostatné | 26. 8. 2007 | Autor: Správce Webu
prvá
z 2
ďalší posledná