Obsah

Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Typ: ostatné
Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany č. 352/2019

Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany č. 352/2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny") týmto obec Bystričany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 12.9. 2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - jeden kus strom jaseň, obvod kmeňa 110 cm,  rastúci na pozemku parcela č. 642/2 v katastrálnom území Bystričany, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Žiadateľ : Gabriel Čatloš a Anna, bytom  Mirka Nešpora č.10/15, 97245 Bystričany.

Odôvodnenie výrubu :

O výrub bolo požiadané z dôvodu plánovanej výstavby - garáže pre motorové vozidlo na uvedenom pozemku/prístavba.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania  v začatom  správnom konaní podľa § 82 ods.3 uvedeného zákona je potrebné doručiť  správnemu orgánu do 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie  na adresu  Obecný úrad Bystričany, Mirka Nešpora č. 1/17, 972 45 Bystričany, alebo elektronicky na adresu : obec@bystricany.sk  .

 

Správne konanie začalo : 12.9.2019

Zverejnené : 16.9.2019


Vytvorené: 16. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 9. 2019 08:23
Autor: Správce Webu