Obsah

Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Typ: ostatné
Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany sp.č. 372/2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny") týmto obec Bystričany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 2.10.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 1 ks strom Orech kráľovský, obvod kmeňa 157cm, 1 ks Jaseň štíhly obvod kmeňa 75 cm,  3 ks Čerešňa obvod kmeňa 92cm, 102cm, 147 cm, 7 ks Jabloň obvod kmeňa 82cm, 130cm, 66cm, 84cm, 115cm, 145cm 125cm. Dreviny rastú na súkromných pozemkoch parcelné čísla 905 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela č. 906 druh pozemku záhrada a parcela č. 907 druh pozemku záhrada v katastrálnom území Bystričany.  Žiadateľ : Helena Niňajová, Opatovská 619/2, 032 04 Liptovský Mikuláš.

Odôvodnenie výrubu :

Stromy sú prestarnuté, neudržiavané, napadnuté patogénnou hnilobou. Predstavujú riziko pre svoje okolie, neplnia už svoju funkciu.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania  v začatom  správnom konaní podľa § 82 ods.3 uvedeného zákona je potrebné doručiť  správnemu orgánu do 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie  na adresu  Obecný úrad Bystričany, Mirka Nešpora č. 1/17, 972 45 Bystričany, alebo elektronicky na adresu : obec@bystricany.sk 

 

 

 

Správne konanie začalo : 2.10.2019

Zverejnené : 7.10.2019

 


Vytvorené: 7. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 10. 2019 09:40
Autor: Správce Webu