Obsah

Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Typ: ostatné
Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Na základe žiadosti fyzickej osoby , doručenej dňa 26.11.2019 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu  na výrub  1 ks  dreviny -  jedľa s obvodom kmeňa 96 cm,  rastúcej na parcele reg.CKN  č. 707

v k.ú. Bystričany v zastavanom území obce, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve žiadateľa.

Odôvodnenie žiadosti:  Majiteľ pozemku plánuje úpravu a údržbu terénu, vyčistiť pozemok od samonáletov ako aj uvedenej dreviny. Strom prerastá svojim koreňovým systémom do odvodňovacieho kanála, ktorý podmýva korene stromu,  nebezpečne sa nakláňa , čím ohrozuje svoje okolie.

V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.bystricany.sk).

v zmysle § 82 príslušného zákona, písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania  v tomto začatom  správnom konaní  je potrebné doručiť  správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie  na adresu  Obecný úrad Bystričany, Mirka Nešpora č. 1/17, 972 45 Bystričany, alebo elektronicky na adresu : sona.dudasova@bystricany.sk

 

Správne konanie začalo : 26.11.2019

Zverejnené : 28.11.2019


Vytvorené: 28. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2019 07:46
Autor: Správce Webu