Obsah

Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Typ: ostatné
Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany

v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny") týmto obec Bystričany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 9.12.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 48 ks stromov  a 150 m² krovitých porastov  rastúcich v areáli transformovne 400/110 kV Bystričany z dôvodu prípravy realizácie stavby „Priame pripojenie spoločnosti FORTISCHEM do PS SEPS, časť – rozvodňa Bystričany“ na pozemkoch nachádzajúcich v katastrálnom území Bystričany vo vlastníctve Stredoslovenskej distribúčnej a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Žiadateľ : FORTISCHEM a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky.

 

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania  v začatom  správnom konaní podľa § 82 ods.3 uvedeného zákona je potrebné doručiť  správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie  na adresu : Obecný úrad Bystričany, Mirka Nešpora č. 1/17, 972 45 Bystričany, alebo elektronicky na adresu: obec@bystricany.sk

 

 

 

Správne konanie začalo : 9.12.2019

Zverejnené : 12.12.2019


Vytvorené: 11. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 12. 2019 13:52
Autor: Správce Webu