Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Kompletné informácie k zberu, ktorý sa bude konať 8. septembra 2021.

Termín zberu: 8. september 2021 – streda
Čas a miesto zberu:
15.00 – 15.30 Vieska – kultúrny dom
15.30 – 16.00 Dolná domovina a Chalmová – bývalý Kamex
16.00 – 17.00 Bystričany – základná škola pred kotolňou

Nebezpečný odpad a elektroodpad, ktorý môžete odovzdať:
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (prázdne obaly z farieb, lepidiel, olejov a iných NL)
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály (znečistené handry, rukavice, ochranné odevy)
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (žiarovky, neónky)
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky)
20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá (farby, lepidlá, živice)
20 01 33 Batérie a akumulátory
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
20 01 36 (PC, televízory, monitory, počítače, kopírky, tlačiarne, elektrické diáre, telefóny, rádiá, tranzistory, mikrovlnky, sporáky, práčky, elektrické rúry, mixéry a ostatné drobné domáce spotrebiče..)

Elektroodpad musí byť odovzdaný v nerozobratom stave. Okrem elektroodpadu a nebezpečného odpadu iný odpad nevyvážame.
Ďakujeme, že odovzdaním odpadu chránite životné prostredie.
Foto: ABO Photography