Obsah

OBECNÝ ÚRAD BYSTRIČANY

facebook | instagram | linkedin

 


 

SLUŽBY, DANE A POPLATKY

Naša samospráva poskytuje nielen naším občanom viaceré užitočné služby, ktoré jej predpisujú zákony Slovenskej republiky a Európskej únie. Ich financovanie zabezpečuje prevažne z príjmov zo štátneho rozpočtu. Najväčšiu príjmovú položku našej obce tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Jeho výšku určuje štát, ktorý daň z príjmov fyzických osôb vyberá a prerozdeľuje. Ďalšie služby vo forme prenesených kompetencií zo štátu naša samospráva financuje najmä prostredníctvom štátnych príspevkov, ktorých výšku rovnako určuje štát.

Súčet spomínaných finančných prostriedkov od štátu ale nedkokáže pokryť reálne náklady našej obce na poskytované služby a vzhľadom k tomu musia byť viaceré z nich spolufinancované aj prostredníctvom miestnych daní a poplatkov. Tie naša samospráva vyberá priamo od našich občanov alebo návštevníkov našej obce. Ich výška však vždy zohľadňuje viaceré logické faktory a to tak, aby mohli naši občania, čiže všetci s trvalým pobytom v Bystričanoch, využívať pomerne vysoké zľavy a ďalšie atraktívne výhody. Naša samospráva sa tiež snaží vždy zohľadniť aj postavenie našich znevýhodnených spoluobčanov, akými sú napríklad penzisti, deti či zdravotne postihnutí.

Zoznam miestnych daní a poplatkov našej samosprávy aj s kontaktnými osobami zodpovednými za ich výber, aktuálnymi cenníkmi či užitočnými informáciami a tlačivami nájdete na podstránke s názvom SLUŽBY, DANE A POPLATKY.

 


 

ZAMESTNANCI OBCE

Naša samospráva aktuálne zamestnáva čisto ženský tím v zložení - pani ekonómka Ľuboslava Gogorová, pani referentka Jana Šnircová, pani referentka Soňa Dudášová, pani referentka Slávka Kissová a pani správkyňa Oľga Gromová. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi na zamestnancov našej obce nájdete na podstránke s názvom ZAMESTNANCI OBCE.

 


 

VEDENIE OBCE

Na ustanovujúcom zasadnutí dňa 28. novembra 2022 bol menovaný do funkcie starostu obce pán Filip Lukáč. Funkcie zástupcu starostu sa po jeho výbere ujal poslanec obecného zastupiteľstva pán Jozef Rybár. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi na vedenie našej obce nájdete na podstránke s názvom VEDENIE OBCE.

 


 

POSLANCI ZASTUPITEĽSTVA

Od 28. novembra 2022 sú našimi poslancami v poradí podľa počtu získaných hlasov - pán Juraj Barta, pán Rastislav Svaček, pani Dana Bosáková, pán Jozef Rybár, pán Marek Dobiš,  pán Michal Halač a pani Marta Rybárová. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi na našich poslancov nájdete na podstránke s názvom OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO.

 


 

KOMISIE ZASTUPITEĽSTVA

Od 28. novembra 2022 pôsobia pri našom obecnom zastupiteľstve nasledujúce komisie - Komisia povodňová, verejného poriadku a dopravy, Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva, Komisia pre výstavbu, rozvoj a územné plánovanie, Komisia pre kultúru, školstvo a mládež, Komisia pre šport a cestovný ruch a rozvoj podnikateľských činností, Komisia pre financie a hospodárenie s bytmi, Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo a Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Viac informácií o našich obecných komisiách aj s kontaktnými údajmi či zápisnisami z ich stretnutí nájdete na podstránke s názvom KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

 


 

OBECNÉ ORGANIZÁCIE

Naša samospráva je zriadeľom miestnej Základnej školy s materskou školou Bystričany, ktorá bola založená 17. januára 1967 a ktorá je tiež našou rozpočtovou organizáciou. Ňou je od 01. januára 2003 aj obecná príspevková organizácia TERMAL BYSTRIČANY, ktorá má na starosti najmä údržbu verejných priestorov a nášho hnuteľného i nehnuteĺného majetku. Naša samospráva tiež 09. mája 1996 založila obecnú firmu TERMAL CHALMOVÁ – BYSTRIČANY s.r.o., ktorá primárne spravuje naše Termálne kúpalisko Chalmová. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi na zástupcov našich obecných organizácií nájdete na podstránke s názvom OBECNÉ ORGANIZÁCIE.

 


 

REDAKČNÁ RADA OBCE

Od 10. decembra 2018 je editorom našej redačnej rady zástupca starostu, poslanec obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre šport a cestovný ruch pán Jozef Rybár. Redakčná rada našej obce pôsobí v rámci Komisie pre kultúru, školstvo a mláďež a jej editor je z tohto dôvodu aj členom tejto komisie. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi na členov našej Redakčnej rady nájdete na podstránke s názvom REDAKČNÁ RADA OBCE.

 


 

OBECNÁ MATRIKA

Našu obecnú matriku tvoria knihy narodení, manželstiev a úmrtí spoločne s informáciami o osvojení detí, určení rodičovstva či rozvode manželstva. Všetky zmienené údaje evidujeme v rámci štátnej matriky už od jej počiatku, čiže od roku 1895. Naše prvé matričné knihy z rokov 1895 až 1906 sú však uskladnené v pobočke oblastného archívu v Bojniciach a na matričnom úrade v Bystričanoch preto uchovávame zápisy až od roku 1907. Do roku 1950 sa do našej obecnej matriky zapisovali aj udalosti zo susedných obcí Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom. Matričné udalosti našich občanov, ktoré sa udiali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi na správcov našej matriky nájdete na podstránke s názvom OBECNÁ MATRIKA.

 


 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Naším hlavným kontrolórom obce je pán Milan Plevka. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi na nášho obecného kontrolóra nájdete na podstránke s názvom HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE.