Obsah

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

facebook | instagram | linkedin

 


 

Ing. Milan Plevka

e-mail: hlavnykontrolor@bystricany.sk

Postavenie hlavného kontrolóra:

- hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo

- kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť

- počas výkonu funkcie nemôže byť členom politickej strany alebo hnutia

- funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca zastupiteľstva, predsedu, člena

  orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samostprávny kraj, iného 

  zamestnanca samosprávneho kraja

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny platných hlasov

  prítomných poslancov zastupiteľstva

- hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na funkčné obdobie v trvaní 6 rokov

- odmenu kontrolóra schvaľuje obecné zastupiteľstvo

- po skončení funkčného obdobia ma nárok na odstupné v sume dvoch mesačných platov,

- výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká: vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím jeho

  funkčného obdobia, smrťou,dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol zbavený spôsobilosti

  na právne úkony a odsúdený za trestný čin, zanedbávaním povinností vyplývajúcich z jeho funkcie