Obsah

OBECNÉ ORGANIZÁCIE

facebook | instagram | linkedin

 


 

ZŠ s MŠ Bystričany

Základná škola s materskou školou Bystričany – rozpočtová organizácia obce

Web stránka našej školy: www.zsbystricany.edupage.org

Škola

Obec Bystričany zriadila od 1.7.2002 subjekt Základná škola s materskou školou v Bystričanoch. Prvýkrát sa začalo učenie v novej škole dňa 17.1.1967. Oficiálne slávnostné otvorenie novej školskej budovy sa potom uskutočnilo dňa 3. septembra školského roku 1967/68. Riaditeľom školy bol Gustáv Hrádel a zástupcom riaditeľa Augustín Lukáč.

Hlavná budova školy má 14 učební, jednu špeciálku pre fyziku a chémiu, 6 kabinetov, riaditeľňu, zborovňu, prezuváreň pre učiteľov i žiakov, kotolňu ústredného kúrenia, WC a umyvárne. Vľavo od hlavnej budovy je telocvičňa 11x22 m, náraďovňa, dielne na kov a drevo, kabinety, umyvárne, sprchy.

Od roku 1968 až 1990 pôsobil ako riaditeľ školy Augustín Lukáč a zástupcom riaditeľa bol Ladislav Jakál. Riaditeľkou školy od roku 1991 až do roku 2002 bola Anna Komžíková a zástupkyňou Anna Radosová. Od roku 2002 až do roku 2007 bola riaditeľkou školy Mgr. Anna Radosová a zástupkyňou Mgr. Helena Bartošová. Novým riaditeľom školy je Mgr. Kamil Šteiner a zástupkyňou Mgr. Ivana Plachá.

Vymazať z pamäti sa nedajú dlhoročné aktivity školy so spoločenskými organizáciami v obci a to s Dobrovoľným požiarnym zborom, s Dozorným výborom Jednota Bystričany a aj so Slovenským zväzom záhradkárov, ako aj so Slovenským červeným krížom a s Vojenským útvarom Čereňany.

Udalosti v skratke:

 • 1.1.7.2002 – vznik jedného právneho subjektu Základná škola s materskou školou v Bystričanoch,
 • 2.október 2002 – schválenie projektu INFOVEK a získanie 6 počítačov a pripojenie internetu, využívanie internetu bezplatne,
 • 3.január 2004 – vybudovanie zimného športového klziska,
 • 4.september 2004 – otvorenie letnej učebne – altánku,
 • 5.december 2004 – vybudovanie novej počítačovej učebne,
 • v decembri 2007 škola oslavovala 40. výročie svojho vzniku


Základná škola s materskou školou Bystričany je škola ako každá iná. So svojimi starosťami a radosťami, úspechmi či neúspechmi. Želáme si, aby našim deťom svietila radosť z očí, aby túžili po všetkom novom a nepoznanom. Z dosiahnutých výsledkov v škole nech majú radosť nielen ony, ale aj ich učitelia a rodičia.

 

 

TERMAL CHALMOVÁ – BYSTRIČANY s.r.o.

 

Termálne kúpalisko Chalmová


OPOS BYSTRIČANY, s.r.o. bola premenovaná na TERMAL CHALMOVÁ – BYSTRIČANY s.r.o. s platnosťou od 22.11.2006.

Táto s.r.o. vykonáva nasledovné činnosti:

 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva a destilátov
 • prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní
 • terénne úpravy nepodliehajúce stavebnému konaniu
 • búracie práce
 • pranie textílii, odevov a bielizne v rozsahu voľných živností
 • propagačná a reklamná činnosť
 • prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
 • prenájom športových zariadení
 • prevázkovanie športových zariadení
 • údržba, kosenie a regeneračné práce trávnatých plôch športových zariadení
 • kopírovacie služby
 • organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľných živností
 • výsadba a údržba verejnej zelene
 • čistenie a údržba komunikácii v rozsahu voľných živností
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadom mimo nebezpečného odpadu
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

Oficiálna stránka Termalu Bystričany: www.chalmova.sk.