Obsah

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

facebook | instagram | linkedin

 


 

Anna Bajzíková

poslankyňa, predsedníčka komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo a predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Mgr. Jozef Rybár

poslanec, zástupca starostu, predseda komisie pre šport a cestovný ruch a editor redakčnej rady

+421 948 584 999

jozef.rybar@bystricany.sk

facebook | instagram | linkedin

 

Ing. Marta Rybárová

poslankyňa, predsedníčka komisie pre financie a hospodárenie s bytmi a členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

+421 915 728 732

marta.rybarova@bystricany.sk

 

Ing. Tibor Školna

poslanec, predseda komisie povodňovej, verejného poriadku a dopravy a člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Mgr. Martin Súkeník

poslanec a predseda komisie pre rozvoj podnikateľských činností

+421 915 775 967

martins7289@gmail.com

 

Roman Suchý

poslanec a predseda komisie pre výstavbu, rozvoj a územné plánovanie

 

Juraj Barta

poslanec, predseda komisie pre kultúru, školstvo a mládež a člen komisie povodňovej, verejného poriadku a dopravy

 

Ing. Michal Halač

poslanec, predseda komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva a člen komisie pre financie a hospodárenie s bytmi

 

Ing. Marek Dobiš

poslanec, člen komisie pre šport a cestovný ruch a člen komisie pre financie a hospodárenie s bytmi