Obsah

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

facebook | instagram | linkedin

 


 

 

Juraj Barta

poslanec, predseda komisie pre kultúru, školstvo a mládež a člen komisie povodňovej, verejného poriadku a dopravy

 

Bc. Dana Bosáková

poslankyňa, predsedníčka komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo a členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Ing. Marek Dobiš

poslanec, predseda komisie pre šport a cestovný ruch a pre rozvoj podnikateľských činností a člen komisie pre financie a hospodárenie s bytmi

 

Ing. Michal Halač

poslanec, predseda komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva, člen komisie pre financie a hospodárenie s bytmi a člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Mgr. Jozef Rybár

poslanec, zástupca starostu, predseda komisie pre výstavbu, rozvoj a územné plánovanie a editor redakčnej rady

+421 948 584 999

jozef.rybar@bystricany.sk

facebook | instagram | linkedin

 

Ing. Marta Rybárová

poslankyňa, predsedníčka komisie pre financie a hospodárenie s bytmi a predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

+421 915 728 732

marta.rybarova@bystricany.sk

 

Bc. Rastislav Svaček

poslanec, predseda komisie povodňovej, verejného poriadku a dopravy a člen komisie pre pre šport a cestovný ruch a pre rozvoj podnikateľských činností