Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2018
zhotovenie stavby "Prístavba garáže k hasičskej zbrojnici, Bystričany"
90940.99 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
nájom bytu na ulici Osloboditeľov č. 751/49, byt č. 7
150.23 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
audit účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
1700 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
prenájom pozemku obce na pestovanie ovocných stromov a drobného ovocia
1 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
prenájom reklamných stojanov na autobusových zastávkach
1064.26 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
poskytovanie služieb v rámci IS WÉČKO na evidenciu obyvateľstva, daní a poplatkov
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
nájom bytu na ul Oslob.750/48, byt č.6
120.63 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
nájom bytu na ul.Oslob.752/50, byt č.7
162.23 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu
0 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zmena výšky úhrad za sociálne služby
0 €
Zverejnená: 12.07.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zmeny ceny silovej elektriny
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
dotácia na rok 2018
3500 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
dotácia na rok 2018
13400 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
predĺženie platnosti NZ o 3 roky
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
1.1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti obe Bystričany zapísané na LV č.1 v rozsahu: - Budovu sociálnych zariadení, šatní a tribúny na ul. Osloboditeľov č. 773/53, par. č. 453/2. - Futbalové športové ihrisko na pozemku par. CKN č. 453/1
1 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
zriadenie vecného bremena v prospech SSE-Distribúcie na pozemkoch dotknutých realizáciou stavby"9254 - Bystričany, inžinierske siete a miestna komunikácia IBV Ulica Dlhá"
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
úprava práv a povinností pri rozšírení distribučnej siete
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distrib. siete
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
2018
multifunkčné čistiace vozidlo MERCEDES-BENZ UNIMOG 405/20
0 €
Zverejnená: 13.05.2019 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku