Archív - Zmluvy CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2021
Obnova bytového domu č. 752/50
206875.2 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Obnova bytového domu č. 750/48, Bystričany
206894.39 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Zriadenie výberového konania v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie o.i. s využitím dynamického porovnávania cien
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
pozemok - parcela registra E, parc. číslo 148/2
6 €
Zverejnená: 13.07.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
aktivačná činnosť a výkon menších obecných služieb pre obec
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Zmluva č. 0884/2021 o poskytnutí projektovej dokumentácie a o podmienkach zabezpečenia realizácie stavby: "Bystričany -ul. Dlhá, rekonštrukcia vodovodného potrubia"
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Spevnené plochy v obci Bystričany - cesta a chodník pred obecným úradom
61034.42 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt na ul. Chalmovská 683/5, Bystričany na dobu určitú od 1.7.2021-30.9.2021
30 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
prenájom obecného nájomného bytu na ulici Osloboditeľov č. 750/48, Bystričany
179.65 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt na ulici Osloboditeľov 750/48
179.55 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Spevnené plochy v obci Bystričany, cesta a chodník pred obecným úradom"
1580 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zhotovenie stavby: "Vstup do obce Bystričany"-zmena času plnenia
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt na ulici Osloboditeľov 751/49
121.65 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predĺženie platnosti NZ na obecný nájomný byt
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
predaj majetku obce-univerzálny sústruh na základe cenovej ponuky zo dňa 14.09.2021
600 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
zabezpečenie výkonu externého manažmentu po schválení žiadosti o nenávratný fin. príspevok z OP Kvalita životného prostredia, číslo výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40
4752 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
dodatok k zmluve o poskytovaní údajov
0 €
Zverejnená: 03.01.2022 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
dotácia v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a na zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vo
7000 €
Zverejnená: 05.05.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
stavebný dozor k projektu s názvom: "Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany"
59520 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
2021
Na základe vzniknutej administratívnej chyby sa zmluvné strany dohodli na zmene v prílohe č. 2 - Výkaz výmer v časti rekapitulácia objektov stavby
0 €
Zverejnená: 23.04.2021 Typ zmluvy: Iná zmluva
775 záznamov, 39 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku