Autorské práva

Na základe Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z.z. firma Datateg, s.r.o. vyhlasuje, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia použitom na tomto webovom sídle.

Autor diela spoločnosť DataTeg, s.r.o., si vyhradzuje na základe Zákona č. 618/2003 Z. z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Všetky použité aplikácie sú použité v súlade so zákonom o autorských právach.