Dane, poplatky, tlačivá

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností ukladá obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Výšku dane, jej zníženie alebo oslobodenie od dane určuje obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla takáto povinnosť. Tá vzniká, ak sa v priebehu ostatného roka stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Poučenie na vyplnenie priznania

Daň za psa


Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá obec. Sadzbu dane si určuje vo svojom VZN. Daň je povinný platiť vlastník psa staršieho ako šesť mesiacov. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa.
Od dane je oslobodený vlastník psa, resp. držiteľ v prípade, ak je pes:
- chovaný na vedecké a výskumné účely,
- umiestnený v útulku zvierat,
- má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Evidenčná karta chovateľa psa
Odhlásenie psa z evidencie

Daň za ubytovanie


Daň za ubytovanie je miestnou daňou, ktorú ukladá obec. Tá si vo VZN určí jej sadzbu, náležitosti, lehotu oznamovacej povinnosti, spôsob vyberania, prípadne zníženie a oslobodenie od dane. Daň za ubytovanie platí prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia za ubytovaných hostí. Pod ubytovacím zariadením rozumieme: hotel, motel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný a liečebný dom, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome...

Ohlásenie daňovej povinnosti
Príloha: Evidencia ubytovaných

Miestny poplatok za komunálny odpad


Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Poplatok je povinná/ý platiť:
- Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť.
- Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie nachádzajúcu sa na území obce.
- Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Ak občanovi zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec mu vráti poplatok alebo jeho pomernú časť. Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa občan nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podľa zákona môže obec poplatok znížiť alebo osoby úplne oslobodiť od poplatku aj za iných podmienok. Ide najmä o prípady, keď je fyzická osoba: v hmotnej núdzi, staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládna osoba.

Žiadosť o odpustenie poplatku za KO
Oznámenie údajov pre vyrúbenie poplatku pre PO 
Oznámenie údajov pre vyrúbenie poplatku pre FO


Tlačivá - stavebná oblasť

Ohlásenie drobnej stavby, stavených úprav a udržiavacích prác

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť - malý stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia k stavebnému povoleniu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť - malý stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia ku kolaudačnému rozhodnutiu

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť o stanovisko obce k vydaniu stavebného povolenia

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o zmenu užívania stavby

Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania

Žiadosť o vyjadrenie k domovej žumpe

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie


Stavebný odpad


Platbu za drobný stavebný odpad určuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok za tento druh odpadu je obec povinná vyrúbiť podľa §78, bod č.1 písm. „c“ zákona č. 582/2004 2004 Z.z., v medziach „najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“ Na základe týchto zákonov obec spracovala Všeobecne záväzné nariadenia č.3/2015 a č. 1/2016 .
Občania môžu drobné stavebné odpady priviezť na medziskládku stavebného odpadu na ulici Dlhá. Poplatok za drobný stavebný odpad je 0,020 eur na kilogram (20,00 eur na tonu) a jeho výška je stanovená podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení. V prípade potreby uloženia drobného stavebného odpadu na medziskládku vopred kontaktujte pracovníka Termal Bystričany na t. č. 0908 553 840 alebo 0905 202 448, s ktorým si dohodnete presný termín a čas uloženia odpadu. Skládka drobného stavebného odpadu je bežne uzamknutá a uloženie odpadu do jej priestorov nie je možné. Termín uloženia je možné si v pracovných dňoch dohodnúť od 7.00 hod. do 15.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod. Kontakty aj bližšie informácie sú uvedené na informačnej tabuli na medziskládke odpadu a na internetovej stránke obce. Zamestnanec, vám vystaví doklad o množstve odpadu a ten je podkladom pre určenie výšky poplatku za uloženie odpadu. Poplatok uhradí občan v hotovosti na obecnom úrade. Je zakázané ukladať tento odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, či na verejné priestranstvá v katastri obce alebo mimo katastra obce.
Druhy stavebného odpadu, ktoré sú povolené ukladať na skládku drobného stavebného odpadu:
betón: ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb,
tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb,
obkladačky, dlaždice a keramika: odpad vznikajúci pri rekonštrukciách, či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien, múrov a podobne.

Výrub drevín


Obec Bystričany v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín. Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, ak žiadateľom nie je sám vlastník.
Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, to je od 1. októbra do 31. marca.
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m². Toto neplatí v prípade, že drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.
b) Pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov. Ten, kto z dôvodu uvedeného pod písm. b) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
c) Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách.
d) Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku. Ten, kto z dôvodu uvedeného pod písm. d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
e) Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov. Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku pod písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu; oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prípady podľa § 9 ods. 1 písm. l). Orgán ochrany prírody môže v tejto lehote určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.
f) Ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody.
g) Ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny.
h) Na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods.
i) Na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín.
j) Na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].
Občan, ktorý plánuje uskutočniť výrub drevín, vyplní žiadosť o súhlas na výrub drevín. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou (§ 82 ods.2 zákona č. 453/2002 o ochrane prírody a krajiny).
Žiadosť o výrub drevín
Prílohy k žiadosti :
list vlastníctva alebo iný doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom stromy rastú,
- snímka z pozemkovej mapy so zákresom drevín a krov, na výrub ktorých sa podáva žiadosť,
- správny poplatok (platí sa v hotovosti do pokladne obce) v hodnote 10,00 eur, ak ide o fyzickú osobu a 100,00 eur, ak ide o právnickú osobu

Prebiehajúce správne konania obce Bystričany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny:

- Správne konanie č. 2024/0040
-

Iné tlačivá

Čestné prehlásenie, splnomocnenie

Súhlas k vydaniu detského rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie matričného dokladu

Žiadosť o poskytovanie príspevku na stravovanie