Územný plán

Územný plán rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Inými slovami: určuje podmienky, za ktorých je možné v obci stavať. Prioritne odpovedá na otázky: čo a kde stavať. Kompetentné úrady povolia realizovať len stavbu, ktorá je v súlade s územných plánom a dovolia ju stavať len za podmienok, ktoré sú v ňom dané. Územný plán schvaľuje a je zaň zodpovedné obecné zastupiteľstvo. Je verejne dostupný a uložený na stavebnom úrade.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BYSTRIČANY - ZMENY A DOPLNKY Č. 3

Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 29.9.2021 schválili finálnu verziu územného plánu – Územný plán obce Bystričany - Zmeny a doplnky č. 3. Dokumentácia bola vypracovaná spoločnosťou AGS ateliér – autorizovaným architektom Ing. arch. Gabrielom Szalayom v celkovej sume 9 360 eur bez DPH (11 232 eur s DPH), pričom obec na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 7 488 eur.

OBSAH

TEXTOVÁ ČASŤ

GRAFICKÁ ČASŤ

PRIESVITKY, NÁLOŽKY NA VÝKRESY:
VÝKRESY V ÚPLNOM ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 AŽ 3
PRÍLOHY