Matrika

Matrika v obci Bystričany

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. V obci Bystričany sa štátne matriky vedú od ich počiatku, t.j. od roku 1895. Naše prvé matričné knihy (1895-1906) sú odovzdané v oblastnom archíve pobočka Bojnice. Na matričnom úrade v Bystričanoch uchovávame zápisy od roku 1907 až po súčasnosť.

Do matričných kníh sa zapisujú matričné udalosti (narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia), ktoré sa udiali na území našej obce.
Do roku 1950 sa zapisovali na našom matričnom úrade i matričné udalosti, ktoré nastali v susedných obciach Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom. Matričné udalosti (narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia), ktoré sa udiali občanom v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave. Okrem toho sa zapisujú do matričných kníh i údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva.

Matričný úrad vyhotovuje na písomnú žiadosť úradný výpis - rodný list, sobášny list, úmrtný list osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci). Spomínaným osobám matričný úrad taktiež na písomnú žiadosť umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy.

Poplatok za vydanie úradného výpisu (rodný, sobášny, úmrtný list) je 5,00 eur v hotovosti. Úradný výpis, ktorý je vydaný ako prvý po novovzniknutej udalosti (pri narodení, pri sobáši, pri úmrtí) sa nespoplatňuje. Poplatok za nazretie do matriky a vykonanie výpisu je spoplatnené, za každý zväzok matriky sumou 2 eurá v hotovosti.

Referentka pre matriku:

Soňa Dudášová

tel. číslo: 0915 892 826

e-mail: sona.dudasova@bystricany.sk

Tlačivá: 

Žiadosť o vydanie matričného dokladu

******************************************************************************************************************************************

Osvedčovanie podpisov a listín

Agendu osvedčovania podpisov na listinách a osvedčovanie fotokópie listín , už od roku 2002 vykonávajú všetky obecné a mestské úrady, aj tie, ktoré nemajú matričný úrad.
Od tejto doby sa správne poplatky za tieto úkony vyberajú v hotovosti do pokladne obce a nie v kolkových známkach.

Pri osvedčení podpisu je potrebné, aby sa na obecný úrad dostavila osobne osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, a predložila platný občiansky preukaz a doklad, na ktorom chce podpis osvedčiť. Poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 2,00 eurá v hotovosti .

Pri osvedčení fotokópie listiny je potrebné predložiť originál a fotokópiu listiny, ktorú požadujete osvedčiť. Poplatok za osvedčenie fotokópie listiny je 2,00 eurá v hotovosti, za každú začatú stranu.

Osvedčenie na Obecnom úrade v Bystričanoch sa vykonáva počas stanovených stránkových hodín a stránkových dní ( pondelok, streda, piatok ).

Tlačivá:

Čestné prehlásenie, splnomocnenie