Bývanie a sociálne služby

Bývanie v obci Bystričany


Obecné nájomné byty
Obec Bystričany vlastní 60 nájomných bytov:
- Ulica Osloboditeľov: tri bytové domy, súpisné čísla 750, 751, 752. V každom bytovom dome je 12 bytov. Byty sú jednoizbové, dvojizbové aj trojizbové.
- Ulica SNP: dva bytové domy, súpisné čísla 779, 780. V každom dome je 11 bytov, všetky byty sú dvojizbové.
- Ulica Mirka Nešpora: v bytovom dome súpisné číslo 10 obec vlastní jeden dvojizbový byt.
- Ulica Chalmovská, časť obce Chalmová: v bytovom dome súpisné číslo 683 obec vlastní jeden dvojizbový byt.

Obec momentálne nemá žiadne byty voľné. Aktuálne evidujeme viac ako 20 žiadostí o pridelenie nájomného bytu.
Žiadosť o pridelenie bytu je možné si na obecný úrad podať kedykoľvek.
Tlačivá:
Žiadosť o byt
Informačný list a vyhlásenie žiadateľa
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy


Nové obecné nájomné byty sú v príprave
Naša obec má vo svojom vlastníctve mnoho budov, ktoré sú v zlom technickom stave, preto je nutné s týmito objektmi niečo robiť. Pripravili sme pilotný projekt, ktorý sa bude realizovať na ulici Dlhej, oproti kultúrnemu domu, na mieste, kde aktuálne stojí Pamätná izba obce Bystričany. Našim zámerom je vybudovať na pozemku dvojpodlažné bytové domy rodinného typu pre seniorov a mladé rodiny. Pôjde o domy, ktoré zapadajú do celkovej koncepcie daného územia a budú v súlade s územným plánom. Obyvatelia, ktorí bývajú v blízkosti sa teda nemusia báť, že im za plotom vyrastie niekoľkoposchodová bytovka. Pôjde o osem jedno a dvojizbových bytov s malou záhradkou, parkovacími miestami a samozrejme so zeleňou. Projekty máme pripravené, aktuálne prebieha územné a stavebné konanie. Pamätnú izbu presťahujeme na obecný úrad, kde bude plniť reprezentatívne účely a bude môcť byť denne navštevovaná. Budova, v ktorej aktuálne sídli, paradoxne v 90. rokoch slúžila ako nájomný byt.


Nové obecné nájomné byty môžu vzniknúť aj z budovy starej školy
Pripravili sme taktiež projekt, ktorý by sa mohol realizovať na ulici Dlhej, vedľa rímskokatolíckeho kostola v Bystričanoch. Stará škola je taktiež budova, ktorá potrebuje rekonštrukciu. Ide o nesmierne finančne náročné projekty, ktoré vie naša obec financovať len prostredníctvom grantov. Pri tejto budove prichádza do úvahy rekonštrukcia a prestavanie prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania na byty alebo odstránenie budovy a vytvorenie zeleného nábrežia pri potoku. Projekt premeny na byty máme pripravený. Konzultujeme tento variant aj s odborníkmi na urbanizmus, či je daný zámer premeny na byty vhodný v tejto lokalite, alebo zvolíme variant odstránenia budovy a vznik zeleného priestoru a parku pri potoku a pred kostolom. K návrhu sa môžu vyjadriť aj občania. Pripomienky je možné zasielať na emailovú adresu projekty@bystricany.sk, poštou alebo osobne do schránky obecného úradu do 31.12.2021.Sociálne služby poskytované obcou


Opatrovateľská služba: opatrovateľskú službu v obci Bystričany zabezpečuje Spoločný obecný úrad so sídlom v meste Nováky. Sociálne oddelenie poskytuje a zabezpečuje základné sociálne poradenstvo, vydáva a vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (domáca opatrovateľská služba, zariadenia pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnej pomoci zabezpečuje agendu opatrovateľskej služby v bytoch občanov, vykonáva terénnu sociálnu prácu, a to: prácu, ktorá predchádza rozhodnutiu o spôsobe riešenia prípadu a kontrolu u občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, sleduje účel, kvalitu a rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby, vykonáva sociálny prieskum a zhotovuje sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, pripravuje rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, spolupracuje s personálnym úsekom obcí vo veciach prijímania opatrovateliek do pracovného pomeru, spolupracuje s ďalšími štátnymi orgánmi, organizáciami, obcami, občianskymi iniciatívami a ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej pomoci rieši sťažnosti, pripomienky a podnety zamerané na poskytovanie opatrovateľskej služby

Kontakt:

Mgr. Šimková Renáta

tel.: 421 905 486 678

mail: renata.simkova@novaky.sk

Úradné hodiny sociálneho oddelenia Nováky:
Pondelok: 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok:    7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda:     7.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok:            nestránkový deň
Piatok:     7.30 - 12.00


Obedy pre seniorov: obec umožňuje poskytovanie a dovoz obedov pre seniorov obce, pričom sa riadi platným všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní podpornej sociálnej služby v jedálni. Ak má občan záujem o obedy, je potrebné si podať žiadosť o stravovanie. Vaša žiadosť bude posúdená a v prípade splnenia všetkých kritérií bude možné túto službu poskytovať.Zľavy pre obyvateľov: obec Bystričany spolu s Termálnym kúpaliskom Chalmová poskytuje svojím obyvateľom zľavy na vstupy na termálne kúpalisko. Pri kúpe lístka sa stačí preukázať dokladom, kde máte uvedený trvalý pobyt a zľava vám bude automaticky poskytnutá.