Poľovnícke združenie Hrádok Bystričany

Príroda a poľovníctvo boli a sú neoddeliteľnou súčasťou života obce. Poľovníctvo v našej obci prešlo dlhodobými premenami. Dnešnú podobu poľovnícke združenie dostalo v roku 2001 založením Poľovníckeho združenia Hrádok Bystričany a revíru Hrádok o výmere cez 2000 ha, ktoré pôsobí v šiestich katastrálnych územiach, vrátane katastrálneho územia Bystričany. Poľovný revír je zaradený do poľovnej oblasti Horná Nitra J XXXII / jelenej oblasti Vtáčnik/. V revíri sa nachádza zver jelenia, srnčia, diviačia v posledných rokoch aj danielia. Z drobnej zvery bažanty, jarabice, kačice, zajace a zo šeliem mačka divá, líška, psík medvedikovitý, rys. Ako v minulosti tak aj v súčasnosti zaznamenávame v našom revíri prítomnosť medveďa hnedého, ako i svorku vlkov.
Členskú základňu združenia tvoria prevažne občania našej obce. Chod združenia zabezpečuje päťčlenný výbor v zložení: predseda Peter Obžera, tajomník Ladislav Bartolen, poľovný hospodár Ján Švajlenka, kynológ a strelecky referent Tomáš Bartolen, finančný hospodár Juraj Ťapucha a kontrolór Jozef Barta.
V rámci starostlivosti o zver združenie zabezpečuje prípravu krmiva, výstavbu poľovníckych zariadení v revíri, monitorovanie zdravotného stavu zvery, vakcináciu, ochranné služby ako i samotný regulovaný odlov. Výsledkom kvalitnej starostlivosti o zver v našom revíri sú medailové ohodnotenia ulovenej zvery na chovateľskej prehliadke, kde sme získali 12 medailí v kategórii jelenej zveri, 6 medailí v kategórii srnčej zveri a 8 medailí v kategórii diviačej zveri.
Okrem výkonu práva poľovníctva sa združenie podieľa aj na kultúrno-spoločenskom dianí v obci a to nielen organizovaním poľovníckeho plesu, ale i varením poľovníckeho gulášu na oslavách dňa obce. Svoje aktivity zameriavame aj na prácu s mládežou, kde v spolupráci s miestnou školou sa podieľame na organizovaní osláv MDD.
Našou dôležitou úlohou je neodmysliteľne i plnenie opatrení štátnej veterinárnej správy a ministerstva pôdohospodárstva SR v prípadoch, v boji proti rôznym druhom chorôb, ktoré napádajú divú zver a ohrozujú chov domácich zvierat. Dúfame, že dokážeme zachovávať populáciu diviačej zvery i napriek zlým prognózam.
V dnešnej svojej podobe tvorí slovenské poľovníctvo neodmysliteľnú súčasť koloritu vidieckeho života a je neodmysliteľnou súčasťou národného kultúrneho bohatstva. Poľovníctvo musí ísť ruka v ruke s ochranou prírody, pretože ekologická rovnováha je základnou podmienkou zachovania života na Zemi.
Peter Obžera – predseda PZ Hrádok