Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je veľmi dôležitá téma. Nespochybniteľným faktom je, že za posledných pár desiatok rokov sa vyťažilo toľko prírodných zdrojov, ako za celú históriu Zeme. Od priemyselnej revolúcie sme sprudka nasadli na vlnu pokroku, nadchli sme sa materiálnym komfortom. No zároveň sme neuveriteľným spôsobom znečistili čisté rieky, oceány, ovzdušie a zahltili naše okolie odpadmi. Preto je v časoch, keď už žijeme na ekologický dlh, dôležité zamyslieť nad tým, čo spraviť preto, aby sme vedeli lepšie využívať zdroje, ktoré nám ponúka planéta Zem. Produkcia odpadu je sprievodným znakom života človeka a preto sa jej nedá vyhnúť. Problém s odpadmi však začína oveľa skôr, než nimi naplníme koše. Napríklad: vedeli ste, že každý občan našej obce ročne vyprodukuje v priemere 429 kilogramov odpadu, no pri správnej recyklácii, by sme vedeli opätovne zúžitkovať až 84 percent z tohto množstva? Náš percentuálny podiel vytriedenia je momentálne na úrovni 50,24%, čo je v porovnaní s ostatnými samosprávami veľmi dobré číslo. V našich odpadových hospodároch sa dozviete mnohé potrebné informácie, stačí kliknúť.


Spôsob separovania odpadu v obci

Obec Bystričany zabezpečuje a vykonáva zber nasledovných druhov odpadov:

 • zmesový komunálny odpad
 • papier
 • plasty + KOBL (komozitné obaly na báze lepenky)
 • sklo
 • kovy a kovové obaly
 • jedlý olej
 • textil a obuv
 • biologicky rozložiteľný odpad
 • nebezpečný odpad
 • elektroodpad
 • drobný stavebný odpad
 • veľkoobjemový odpad

Zmesový komunálny odpad

 • je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu
 • ukladá sa do zberných KUKA nádob o objeme 110 l z pozinkovaného plechu alebo plastu
 • vývoz odpadu sa uskutočňuje dvakrát mesačne, každý štvrtok v párnom týždni
 • výmenu poškodenej 110 l KUKA nádoby obec poskytuje za poplatok vo výške 15,00 eur pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt v obci Bystričany
 • fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt, fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba uhrádza kuka nádobu v plnej výške obstarávacej ceny
 • pre zakúpenie KUKA nádoby kontaktujte pracovníčku obce: 

                              Jana Šnircová, referentka pre dane a poplatky
                              Telefón:  +421 915 902 735
                              E-mail:    jana.snircova@bystricany.sk

          Vývoz komunálneho odpadu sa koná každý párny ŠTVRTOK !

Papier

 • medzi papier patria: noviny, časopisy, zošity, plagáty, vlnitá a hladká lepenka, kartóny, krabičky, škatule, knihy bez väzby, papierové vrecká od múky, cukru a ostatný papier z potravín
 • medzi papier nepatria: kartónové obaly (tetrapaky) od mlieka, smotany, džúsov, jednorazové plienky, hygienické potreby, obaly od vajíčok, kopírovací papier (indigo), asfaltový, brúsny, mastný, voskový, krepový papier, papier na pečenie, stieracie žreby, znečistený papier z potravín
 • z papiera je vhodné odstrániť sponky na spisy, textilnú alebo plastovú súčasť
 • škatule je potrebné rozobrať a spolu s ostatným papierom je potrebné ukladať tak, aby zaberal v kontajneri čo najmenej miesta
 • odpad z papiera sa odovzdáva do označených kontajnerov rozmiestnených na stojiskách v obci
 • pri správnom triedení papiera sa aj s vašou pomocou spolu podieľame na ochrane našich lesov

Plasty + KOBL (komozitné obaly na báze lepenky)

 • patria sem: kompozitné obaly na báze lepenky (KOBL), PE a PET fľaše, plastové obaly od drogérie, plastové vrecia, tašky a vrecká, obalové fólie, záhradné a potravinové fólie, nádobky od jogurtov, masiel, plastové poháriky, plastové  obaly z potravín, prepravky, plastové hračky, kompozitné obaly (tetrapaky) od mliekam miečnych výrobkov, džúsov, vína, polystyrén
 • plastové ovaly a tetrapaky je vhodné zbaviť hrubých nečistôt (odporúčame vypláchnuť)
 • dôležité je plastové obaly a tetrapaky stlačiť tak, aby bol ich objem čo najmenší
 • všetky vyššie uvedené plasty a KOBL sa odovzdávajú do označených 1 100 l kontajnerov  rozmiestnených na stojiskách v obci

Sklo

 • patí sem sklo všetkých farieb, sklenené poháre od zaváraním, fľaše, fľaštičky z kozmetiky, dymové a mliečne sklo, úlomky sklad, okenné sklo a pod.
 • medzi sklo nezaraďujeme keramiku, kamenivo, porcelán, zrkadlá, žiarivky, žiarovky a výbojky, varné sklo, kovové uzávery, plexisklo, autosklo, teplomery, obrazovky sklobetónové tvárnice
 • sklenené predmety je vhodné zbaviť hrubých nečistôt
 • odpad zo skla sa odovzdáva do označených 1 100 l kontajnerov rozmiestnených na stojiskách v obci
 • sklo je recyklovateľné  98%- 100%, preto recykláciou každej fľaše šetríme energie a znižujeme zaťaženie životného prostredia

Kovy a kovové obaly

 • patria sem: hliníkové a železné príbory, hrnce a náradie, plechovky od nápojov, kovové súdky od piva, kompótové viečka, kovové obaly z kozmetických výrobkov, konzervy z potravín a zvieracích krmív, všetok drobný železný odpad, radiátory, kovové rebríky, kovové rámy a pod.  
 • nepatrí sem žiadny elektroodpad, kovy znečistené farbami a rôznymi chemickými látkami 
 • kovové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt a v prípade dutých obalov (plechovky od piva a pod. ... ) je potrebné obaly stlačiť pre zmenšenie objemu  
 • kovy a kovové obaly sa odovzdávajú do označených 1100 l kontajnerov rozmiestnených na stojiskách kontajnerov pre separovaný odpad

Jedlý olej

 • použitý kuchynský olej je potrebné zlievať do plastových fliaš a tieto odovzdať na zbernom dvore  KAMEX - počas celého roku, alebo v rámci zberu špeciálneho odpadu v obci podľa nižšie určeného harmonogramu vývozu ( dva krát ročne)

Textil a obuv

 • textil a obuv triedime do špeciálne označených svetlo sfarbených kontajnerov
 • kontajnery sú umiestnené na stojisku č. 6 na ul. M. Nešpora pri ZŠ (3 kontajnry) a na stojisku č. 12 na ul. J. Jesenského na Vieske  (1kontajner)

Biologicky rozložiteľný odpad

 • patria sem: lístie, tráva, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania rastlín (korene, listy, kvety), kúsky konárov, piliny, hobliny, štiepka z dreva, opadané a zhnité ovocie, zvyšky zeleniny a ovocia
 • nepatria sem: tekuté zvyšky varených jedál, kuchynské oleje, kosti, mäso, ryby, uhynuté zvieratá, mliečne výrobky, iné odpady
 • biologický odpad sa nevhadzuje do nádob na zmesový odpad !
 • ak je to možné, kompostujte biologicky rozložiteľný odpad vo vlastných domácich kompostoviskách
 • ak ste občanom našej obce a nemôžete z odôvodnených príčin skompostovať všetok svoj biologický odpad svojpomocne, je možné ho priniesť na obecnú kompostáreň

Nebezpečný odpad

 • medzi nebezpečný odpad zaraďujeme: batérie (tužkové, mikrotužkové, ploché, gombíkové), autobatérie, žiarivky, žiarovky, motorové oleje, obaly z farieb, rozpúšťadlá, staré farby
 • dôrazne upozorňujeme, že nebezpečný odpad sa nesmie vhadzovať do nádob na zmesový odpad !!!
 • nebezpečný odpad je možné odovzdať na zbernom dvore KAMEX - počas celého roka, alebo v rámci zberu špeciálneho odpadu v obci podľa nižšie určeného harmonogramu vývozu ( dva krát ročne)

Elektroodpad

 • do elektroodpadu patria: chladničky, variče, šporáky, televízory, monitory, telefóny, mobily, mikrovlnky, počítače, magnetofóny, reproduktory, gramofóny, kuchynské roboty, rôzne malé elektrospotrebiče a pod.
 • dôrazne upozorňujeme, že elektrospotrebiče je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový odpad, alebo do nádob na sklo, papier, plasty a kovy !!!
 • nebezpečný odpad je možné odovzdať na zbernom dvore KAMEX - počas celého roka, alebo v rámci zberu špeciálneho odpadu v obci podľa nižšie určeného harmonogramu vývozu ( dva krát ročne)
 • zber, prepravu, zhodnoco

Drobný stavebný odpad

 • stavebný odpad sa v žiadnom prípade niesmie vhadzovať do nádob na zmesový odpad !!!
 • patrí sem stavebný odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prácach zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na kroté sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie

Veľkoobjemový odpad

 • je odpad, ktorý svojím objemom a hmotnosťou nezodpovedá kapacite zberných kontajnerov, ako napr. starý nábytok, koberce, skrine, postele, stoličky a pod.
 • len občania s trvalým pobytom na území obce Bystričany môžu veľkoobjemový odpad odovzdať na zbernom dvore KAMEX, alebo v rámci zberu špeciálneho odpadu v obci podľa nižšie určeného harmonogramu vývozu ( dva krát ročne)

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK ODPADU V ROKU 2024


Dátum
Druh odpadu
Miesto
17. apríla 2024
NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD, JEDLÉ OLEJE A TUKY
AREÁL ZŠ, KD VIESKA, BÝVALÝ KAMEX - zberný dvor
14. - 15. mája 2024
ŠATSTVO
KD BYSTRIČANY
10. septembra 2024

NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD, JEDLÉ OLEJE A TUKY

AREÁL ZŠ, KD VIESKA, BÝVALÝ KAMEX - zberný dvor
17. - 18. septembra 2024
ŠATSTVO
KD BYSTRIČANY
počas celého roka
VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD
BÝVALÝ KAMEX - zberný dvor
ZBERNÝ DVOR KAMEX

Zberný dvor poskytuje možnosť obyvateľom s trvalým pobytom v obci Bystričany zbaviť sa legálnou cestou veľkoobjemového odpadu počas celého roka. V tomto priestore nájdu občania veľkoobjemové nádoby na plasty, kovy, a nebezpečný odpad. Starý nábytok je nutné priviezť rozobratý. Zberný dvor sa nachádza  v obci Bystričany, na Dolnej domovine pri železničnom priecestí.

V prípade otázok kontaktujte vedúceho pracovníka na úseku údržby: Martin Suchý, tel. kontakt: +421 905 358 909

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok
7:30 - 15:00
Piatok
7:30 - 12:00