Kronika obce


Kronika obce Bystričany – cenný historický dokument

Medzi najdôležitejšie archívne dokumenty v obci Bystričany patrí kronika obce. Poslaním kroniky je zachovanie a ochrana kultúrno-historického a spoločenského dedičstva obce, uchovaním podstatných informácií obecného významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju historického a kultúrnospoločenského povedomia obyvateľov obce a k vhodnej prezentácii života obce Bystričany a jej častí Vieska i Chalmová, v rámci širšieho spoločenského kontextu.
Úlohou kroniky je vecne, chronologicky, písomne a obrazom zaznamenávať všetky významné skutočnosti obecného významu na základe priebežne získavaných a neskreslene spracovaných podkladov z verejného a spoločenského života, obecnej samosprávy, politickom, hospodárskom, kultúrnom, športovom, sociálnom a inom dianí v obci. Súčasťou je aj dianie v školstve, zdravotníctve, cirkevnom živote, informácie o počasí a najdôležitejšie správy zo sveta. O podrobnosti spracovania a bohatosti informácií svedčí aj fakt, že v našej obci je rozpísaná už tretia kniha, vedená tretím kronikárom.


Obec Bystričany má svoju kroniku od roku 1957.
Prvým obecným kronikárom bol František Radosa ( Jožkeje). Po ňom sa v roku 1990 stala kronikárkou toho času vychovávateľka školskej družiny pri miestnej základnej škole pani Helena Kmeťová, rod. Ziaťková. Kronikársku činnosť uskutočňovala dvadsať rokov a ukončila ju v roku 2010. V januári 2011 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Bystričanoch na svojom zasadnutí do funkcie obecnej kronikárky pani            Ing. Máriu Kollárovú, rod. Školnovú. Venovala sa vedeniu obecnej kroniky desať rokov, do konca roku 2020.

Kronikárske záznamy sú písané ručne, písaným písmom, v troch veľkých zväzkoch pevnej väzby. Zväzok I. eviduje záznamy od roku 1957 do roku 1997. Zväzok II. od roku 1998 po rok 2012 a Zväzok III. od roku 1993 po súčasnosť.
Súčasťou obecnej kroniky je sprievodná dokumentácia – fotografie, albumy, listiny, novinové výstrižky.
Sme vďační všetkým, ktorí získavaniu a zhromažďovaniu informácií, zaznamenávaniu udalostí, ručnému písaniu kroniky venovali v minulosti mnoho času a nám tak zanechali obrovský zdroj informácií o živote v našej obci .

Dlhoročné úsilie pri zhromažďovaní poznatkov, informácií, záznamov, materiálov, fotodokumentácie, zaznamenanie skutkov a udalostí z minulosti a súčasnosti zúročila a dala do literárnej podoby bývalá pedagogicko-výchovná pracovníčka a bývalá kronikárka pani Helena Kmeťová. Za aktívnej pomoci toho času starostu obce Jána Šnirca a riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi PhDr. Ivety Géczyovej prispela svojou kronikárskou prácou k vytvoreniu historicky prvej publikácie o obci s názvom „Bystričany – Dianie v obci od prvopočiatkov“, ktorá knižne vyšla v roku 2010 v náklade jedentisíc kusov. Táto knižná publikácia s pestrou paletou obrázkov slúži po celé roky potrebám nielen terajšej generácie, ale veríme, že bude slúžiť i generáciám nasledujúcim.

Kronika je uložená na našom obecnom úrade a sprístupnená je prezenčne pre každého čitateľa po vopred dohodnutom termíne.
Všetkým čitateľom prajeme príjemné chvíle pri jej "listovaní" a nezabúdajme, že len ak poznáme našu minulosť, pochopíme našu súčasnosť.