Daň z nehnuteľností a daň za psa

Informácie


Oznamujeme daňovníkom, ktorí v roku 2023 nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, dedením alebo realizovali drobné stavby a prístavby, bolo im vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenili druh pozemku, prípadne im zanikla daňová povinnosť, že sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti na správe daní a poplatkov obce Bystričany do 31.1.2024.
Oznamujeme vlastníkom a držiteľom psov, ktorí nadobudli psa, prípadne im zanikla daňová povinnosť, že sú povinní podať priznanie k dani za psa alebo k zániku dane za psa do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Tlačivo na priznanie vzniku alebo zániku dane z nehnuteľností, dane za psa v obci Bystričany si môžete prevziať osobne na referáte správy daní a poplatkov obce Bystričany alebo si môžete aktuálne tlačivá stiahnuť v nasledovnom odkaze:  aktuálne tlačivá